Bolagsstyrning

Årsstämma 2017

Årsstämma hålls den 4 maj, kl 17:00 på T-House, Engelbrektsplan 1 i Stockholm.

 

Bolagsordning

Tractions bolagsordning i fulltext, se länk nedan.

 

Bifogade filer

 • Bolagsordning AB Traction

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapporter återfinns nedan som integrerad del av årsredovisningen.

Bifogade filer

 • Bolagsstyrningsrapport 2015 (sid 5-8)
 • Bolagsstyrningsrapport 2014 (sid 5-8)
 • Bolagsstyrningsrapport 2013 (sid 7-10)
 • Bolagsstyrningsrapport 2012 (sid 6-10)
 • Bolagsstyrningsrapport 2011 (sid 5-9)
 • Bolagsstyrningsrapport 2010 (sid 4-8)
 • Bolagsstyrningsrapport 2009
 • Bolagsstyrningsrapport 2008

Tidigare årsstämmor

Se nedan för protokoll från de senaste tre årens årsstämmor.

Bifogade filer

 • Årsstämmoprotokoll 2016
 • Årsstämmoprotokoll 2015
 • Årsstämmoprotokoll 2014

Styrelse

Bengt Stillström

Civilingenjör och Master of Management. Styrelsens ordförande. Grundade Traction 1974. VD under perioden 1974-2001. Ledamot i bl.a. styrelsen för Feelgood, Hifab Group (ordf.), Profilgruppen och Ringvägen Venture. Styrelseledamot sedan 1974. Aktieinnehav inkl. maka: 330 000 A-aktier, 5 451 450 B-aktier.

Anders Eriksson

Grundare av Softronic, VD och huvudägare sedan 1984. Ledamot i styrelsen för bl.a. Softronic och Nordic Ground Support. Styrelseledamot sedan 2011. Aktieinnehav: 26 755 B-aktier.

Petter Stillström

VD sedan 2001, ekonomie magister. Ledamot i styrelsen för Nilörngruppen (ordf.), Softronic (ordf.), BE Group (ordf.), OEM International samt ett antal onoterade bolag i Tractions intressesfär. Styrelseledamot sedan 1997. Aktieinnehav inkl. helägt bolag och närstående: 1 095 000 A-aktier, 1 687 150 B-aktier samt delägare i Niveau Holding AB.

Jan Kjellman

Ekonom, Jan har en lång och variationsrik karriär inom IKEA bl.a. VD för IKEA of Sweden, IKEA Nord-Amerika och IKEA FOOD. Styrelseledamot i Traction sedan 2005 och även styrelseledamot i Nilörngruppen, Kobia, Abdon Mills och Verteiseit. Aktieinnehav 6 000 B-aktier.

Maria Linde

Civilingenjör och Executive MBA. Organisationskonsult och VD för FlowMotion AB. Styrelseledamot sedan 2009. Aktieinnehav 1 250 B-aktier.

Peter Malmqvist

Civilekonom. Chefsanalytiker på Remium, styrelseordförande i Sveriges Finansanalytikers Förening, skribent i flertalet ekonomitidningar och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm. Styrelseledamot sedan 2014. 0 aktier.

Revisor

Mazars Set Revision AB, Tractions revisor sedan 2015. Huvudansvarig: Anders Bergman, auktoriserad revisor.

Valberedning

På årsstämman 2014 beslöts det att bolaget från och med slutet av samma årsstämma inte skall ha någon valberedning. Förslag avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelseval och revisorsval samt förslag till arvode åt styrelseledamöterna och revisorerna lämnas därför av bolagets större aktieägare och presenteras i kallelse till årsstämma samt på bolagets hemsida.

Ersättning till ledande befattningshavare

För bolagsledningen tillämpas rimliga anställningsvillkor. Utöver fast lön kan ledande befattningshavare även erhålla rörlig lön. Bonusavtalen har tak avseende maximal ersättning. Ömsesidig uppsägningstid om maximalt sex månader gäller mellan bolaget och ledande befattningshavare. Andra avtal om avgångsvederlag finns ej.

Beslut om ersättning och andra anställningsvillkor avseende verkställande direktören fattas av styrelsen. Ersättning och andra anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare förhandlas och avtalas med verkställande direktören.

Det finns inga utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.