Bolagsstyrning

Kommande årsstämma

Ordinarie årsstämma 2024 hölls torsdagen den 2 maj 2024 kl 17.00 på Hotel Kung Karl, Birger Jarlsgatan 21 A, Stockholm.

 

 

Bifogade filer

 • Kallelse Årsstämma i AB Traction 2024
 • FULLMAKT
 • Presentation av styrelseledamöter för omval 2024
 • Ersättningsrapport Traction 2024
 • Revisorsyttrande Traction 2024
 • Styrelsens för AB Traction förslag och yttrande 19-22 ABL
 • Styrelsens för AB Traction förslag och yttrande 18-4 ABL
 • Bolagsordning AB Traction
 • Tractions integritetspolicy för bolagsstämma och aktieägare
 • Riktlinjer för ersättning

Tidigare årsstämmor

Se nedan för protokoll från de senaste årens årsstämmor.

Bifogade filer

 • Årsstämmoprotokoll 2024
 • Årsstämmoprotokoll 2023
 • Årsstämmoprotokoll 2022

Bolagsordning

Tractions bolagsordning i fulltext, se länk nedan.

 

Bifogade filer

 • Bolagsordning AB Traction

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapporter återfinns nedan som integrerad del av årsredovisningen.

Bifogade filer

 • Bolagsstyrningsrapport 2023 (sid 6-9)
 • Bolagsstyrningsrapport 2022 (sid 6-9)
 • Bolagsstyrningsrapport 2021 (sid 6-9)
 • Bolagsstyrningsrapport 2020 (sida 6-9)
 • Bolagsstyrningsrapport 2019 (sid 6-9)
 • Bolagsstyrningsrapport 2018 (sid 7-10)
 • Bolagsstyrningsrapport 2017 - (sid 7-10)
 • Bolagsstyrningsrapport 2016 (sida 7)
 • Bolagsstyrningsrapport 2015 (sida 5)
 • Bolagsstyrningsrapport 2014 (sida 5)

Styrelse

Bengt Stillström

Född 1943, civilingenjör och Master of Management. Styrelsens ordförande. Grundade Traction 1974. VD under perioden 1974-2001. Styrelseordförande i Profilgruppen och ledamot i Ringvägen Venture. Styrelseledamot sedan 1974. Aktieinnehav inkl. maka: 330 000 A-aktier, 5 451 450 B-aktier.

Henrik Lange

Född 1961, civilekonom. Rådgivare samt styrelseledamot i Alfa Laval, Trelleborg, Dunkerstiftelserna, BDR Thermea Group, Velux A/S och Tysk-Svenska Handelskammaren. Styrelseledamot sedan 2020. Drygt 30 års erfarenhet inom industribolag bland annat som VD för Gunnebo och Johnson Pump samt ledande befattningar på SKF såsom divisionschef för Industridivisionen och CFO. Aktieinnehav: 0 aktier. Oberoende i förhållande till bolag och ledning samt till större aktieägare.

Jonas Olavi

Född 1967, fil.mag. i nationalekonomi. Allokeringschef och fondförvaltare på Alpcot Equities. Styrelseledamot i Nordic Asia Investment Group och Rydgruppen Sverige AB. Börskrönikör i tidningen Aktiespararen. Styrelseledamot sedan 2020. Tidigare allokeringschef på Alfred Berg Kapitalförvaltning AB. Dessförinnan chefsaktie- och räntestrateg på Nordea samt VD och fondförvaltare på Michael Östlund & Company Fonder AB och Delphi Fonder AB. Aktieinnehav: 0 aktier. Oberoende i förhållande till bolag och ledning samt till större aktieägare.

Petter Stillström

Född 1972, ekonomie magister. VD sedan 2001 och styrelseledamot sedan 1997. Ordförande i styrelserna för Ankarsrum Kitchen, Nilörngruppen, OEM International och Softronic, samt ledamot i styrelserna för BE Group och Hifab Group. Aktieinnehav inkl. helägt bolag och närstående: 1 095 000 A-aktier, 1 677 150 B-aktier samt delägare i Niveau Holding AB.

Revisor

Mazars AB, Tractions revisor sedan 2015. Huvudansvarig: Martin Kraft, auktoriserad revisor.

Valberedning

På årsstämman 2014 beslöts det att bolaget från och med slutet av samma årsstämma inte skall ha någon valberedning. Förslag avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelseval och revisorsval samt förslag till arvode åt styrelseledamöterna och revisorerna lämnas därför av bolagets större aktieägare och presenteras i kallelse till årsstämma samt på bolagets hemsida.

Ersättning till ledande befattningshavare

På ordinarie årsstämma den 6 maj 2020 beslutades följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsen föreslog riktlinjer för bestämmande av ersättning till VD. Riktlinjerna omfattar även eventuell ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas efter årsstämman 2020 samt på ändringar i redan avtalade ersättningar som görs därefter. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
Traction är unikt. Bolagets vd är också bolagets störste ägare. Bolaget har en mycket liten grupp anställda och därför ingen koncernledning utöver vd, varför riktlinjerna för ersättning till vd också gäller bolagsledningen.

Formerna av ersättning m.m.
Ersättningen består av följande komponenter:
– Den fasta lönen ska bestå av kontant lön.
– Rörlig lön utgår ej.

För vd:s pension reserveras årligen ett belopp, som årligen räknas upp med ränta. För detta åtagande behöver inte Traction göra någon avsättning, eftersom tillräckliga medel för att säkerställande av beloppet finns redan avsatt i Tractions pensionsstiftelse.

Övriga förmåner, som omfattar bilförmån, friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring, ska vara marknadsmässiga och endast utgöra en begränsad del av den sammanlagda ersättningen.

Den sammanlagda ersättningen till vd skall alltid understiga en motsvarande marknadsmässig ersättning.

Villkor vid uppsägning
Det finns ingen avtalad kortaste uppsägningstid. Avgångsvederlag kan ej utgå.

Arvode till styrelseledamöter
Tractions stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete, under en begränsad tid. För dessa tjänster (inklusive tjänster som utförs genom av styrelseledamot helägt bolag) ska utgå ett marknadsmässigt arvode.

Berednings- och beslutsprocess
Styrelsen utgör i sin helhet ersättningsutskott, med undantag för att styrelseledamöter som också är ledande befattningshavare i bolaget inte deltar i arbetet eller närvarar vid beslut.

Frångående från riktlinjerna
Styrelsen får besluta att frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Hållbarhet

Traction är ett investmentföretag med ägarintressen i ett flertal företag inom olika branscher, varierande utvecklingsskede och geografiskt fokus. Tractions möjligheter att påverka utvecklingen i innehaven varierar beroende på ägarandel och andra delägarens villighet att följa Tractions synsätt, men Tractions medarbetare liksom styrelseledamöterna i projektföretagen förväntas alltid tillse så att ledningarna i företagen lägger stor vikt i det löpande hållbarhetsarbetet som måste anpassas utifrån respektive företags situation och lokala förutsättningar.

Tractions utvecklingsmodell baseras på att respektive bolagsledning och styrelse tar fullt ansvar för att respektive företag följer rådande lagar och regler och alltid agerar på ett etiskt och affärsmässigt sunt sätt. Detta innebär att Traction förväntar sig att man aldrig tolererar brott mot mänskliga rättigheter, utpressning, korruption, barn- och tvångsarbete, diskriminering etc. Traction förväntar sig vidare att man analyserar risker och formulerar mål och har ändamålsenliga processer på plats för att hantera och följa upp hållbarhetsrelaterade risker.

Praktiskt taget innebär varje mänsklig aktivitet och företagande någon slags belastning på miljön. En hållbar verksamhet, enligt Traction, ser till att minimera och avväga miljöbelastningen mot den nyttighet verksamheten tillför.

Traction undviker att engagera sig i företag som enligt Traction inte tillför någon egentlig nytta för sin kund eller samhället i stort utan istället mest bidrar till tragedier i form av beroende, fattigdom, dödsfall och annat onödigt lidande. Exempel på detta är företag som sysslar med sprit, droger, tobak, krigsmateriel och spelbolag där syftet är att införliva kunden i ett spelberoende där kunden spelar bort sina besparingar. Vissa kreditgivningsföretag vars existens baseras på kunders desperata behov av likviditet passar heller inte in i Tractions investeringskriterier.

Ägarpolicy

Nedan sammanfattas Tractions ägarpolicy i noterade bolag. Tractions ägarpolicy i onoterade bolag där vi har en partner styrs också av ett kompanjonförhållande.

 • Ett bolag drivs alltid på uppdrag av ägarna och för att bereda ägarna ett så stort utbyte som möjligt.
 • Större aktieägare bör ha representanter i bolagets styrelse.
 • En huvudägare har det yttersta ansvaret att ta initiativ till förändringar av verksamheten, affärsidéerna, dess ledning, styrelsens sammansättning, större affärer och förvärv.
 • En huvudägare bör samråda med övriga större ägare och förklara ägarnas intentioner för styrelsen och bolagsledningen, samt tillse att förslag till styrelseledamöter framläggs.
 • En styrelse och ledning skall också inhämta och ta till sig ägarens intentioner och arbeta i anvisad riktning.
 • Uppköpserbjudanden, fusioner och större förvärv bör i första hand hanteras av huvudägaren.
 • Styrelseordföranden eller huvudägaren skall förankra större strukturella förändringar hos de största ägarna.
 • En huvudägare får inte gynna sig själv på bolagets bekostnad, men skall ha rätt till skälig ersättning för sin medverkan i bolagets skötsel.
 • Finns ingen huvudägare bör de större aktieägarna samråda och utforma en ägarstyrning som ersättning för bristen på huvudägare.
 • Saknas huvudägare eller ansvarstagande storägargrupp åvilar det styrelsens ordförande att med hjälp av styrelsen utfylla bristen efter bästa förmåga.
 • I styrelsen bör sitta personer med eget aktieinnehav samt andra personer som kan bidra till bolagets utveckling och som har tid att engagera sig.
 • Styrelsens sammansättning bör vara sådan att den innehåller många olika kompetenser, erfarenheter och kontaktytor.
 • Traction vill se en affärsmässig och aktiv styrelse, som väl känner sitt företag och dess omvärld, som kan komplettera och stödja verkställande direktören.
 • Styrelsen skall fatta beslut om företagets strategier, inriktning, större affärer och andra väsentliga förändringar.
 • Styrelsen skall utöva en ordentlig kontroll över företagets ekonomi, risker och möjligheter.
 • Traction vill alltid, som större ägare, delta i valberedningsarbetet.
 • Valberedningen skall innefatta representanter för ägarna. Skulle ägandet upphöra bör vederbörande representant omedelbart avgå ur valberedningen.
 • Traction önskar alltid utse minst en styrelseledamot i bolag där Traction innehar en större aktiepost.
 • Traction avser alltid att i alla bolag tillämpa Tractions metodik för affärsutveckling och verkar för att övriga styrelseledamöter och företagsledare arbetar i samma anda.
 • Optionsprogram till anställda bör endast göras om den anställde erlägger en marknadsmässig kapitalinsats.
 • Riktade nyemissioner till nya större ägare kan vara lämpliga i mindre bolag som därigenom kan undvika negativ kurspåverkan och få en bättre ägarstruktur.