Innehav

Aktiva Noterade Innehav

Traction är storägare i ett antal mindre och medelstora noterade bolag. Vi investerar i företag där vi ser en betydande omvärderingspotential och där riskerna är hanterbara. Andra affärer i noterade företag kan innebära att vi garanterar nyemissioner i företag som har behov av nytt kapital och där vi ser möjligheter till god avkastning. I några av nedanstående företag har Traction varit delägare innan de blev publikt noterade och vi deltog aktivt i deras respektive noteringsprocesser. Nedanstående bolag avser bolag där Traction har en ägarandel överstigande 10 procent eller bolag där Traction har en aktiv roll genom att vara representerade i styrelsen.

BE Group

Öppna i nytt fönster

BE Group är ett handels- och serviceföretag inom stål- och metallbranschen. Bolagets cirka 10 000 kunder finns framför allt inom verkstads- och byggindustrin i Sverige, Finland och Baltikum, där BE Group är en av marknadens ledande leverantörer. Med gedigen kompetens och effektiva processer inom inköp, logistik och enklare produktion erbjuder BE Group lagerförsäljning, produktionsservice och direktleveranser utifrån deras specifika behov av stål- och metallprodukter. Huvudkontoret ligger i Malmö.

BE Group levererade under 2022 en underliggande rörelsemarginal om 7,1% (9,8%) vilket är den näst högsta marginalen sedan börsintroduktionen 2006. Kraftigt stigande stålpriser och materialbrist påverkade det första halvåret positivt vilket i slutet av året reverserades med lägre bruttomarginal som följd, men även kraftigt förbättrat kassaflöde pga. frigörande av rörelsekapital. Helårets fortsatt starka utveckling är utöver ovannämnda faktorer en konsekvens av tidigare genomförda strukturella förändringar. Totalt ökade försäljningen med 28 procent under 2022 och uppgick till 6 875 (5 388) Mkr där merparten förklaras av pris- och mixförändringar om 32 procent och organisk tonnagetillväxt som minskade med 9 procent. Rörelseresultatet justerat för lagervinster/förluster om -70 (+92) uppgick till 488 (529) Mkr.

Traction har varit engagerad i bolagets styrelse sedan 2012. BE Group är sedan november 2006 noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap-listan.

 

Drillcon

Öppna i nytt fönster

Drillcon är Europas största företag inom kärnborrning och en stor raiseborrningsentreprenör. Bolagets marknad utgörs av kunder inom gruv- och anläggningsindustrin. Den huvudsakliga verksamheten drivs idag genom dotterbolag i Sverige, Portugal, Spanien, Irland, Norge och Chile. Genom dessa dotterbolag utför Drillcon tjänster till kunder i ett flertal länder. I Sverige levererar Drillcon borrtjänster till bl.a. Boliden, LKAB och Lundin Mining. Kärnborrning används för att ta materialprover i berg och kan även användas för betongförstärkning, medan raiseborrning är en metod för att borra schakt i berg, bland annat för ventilation och gruvhissar. Tjänsterna erbjuds på samtliga geografiska marknader. Drillcon har varit i branschen sedan 1963 och har huvudkontor i Örebro. Under senare år har Drillcon investerat kraftigt för att möta ökad efterfrågan inom både kärn- och raiseborrning.

Under 2022 ökade Drillcons omssättning till 415 (374) Mkr motsvarande en tillväxt på 11% och vände fjolårets negativa rörelseresultat till positivt om 3 (-7) Mkr. Drillcons finansiella mål är en rörelsemarginal överstigande 9 procent över en konjunkturcykel. Efter ett tufft 2021 med operationella störningar och förseningar samt en turbulent omvärld under 2022 visade Drillcon tydliga förbättringar under slutet av året. Andra halvåret uppgick EBITDA till 28 (10) Mkr jämfört med första halvårets 8 (13) Mkr.

Traction är delägare i Drillcon sedan hösten 2008 och äger sedan 2013 över 50 procent av aktierna. Drillcon är noterat på Nasdaq Stockholm First North.

 

 

Driver Group

Öppna i nytt fönster

Driver Group är ett brittiskt konsultbolag och en av de globalt ledande aktörerna inom tvistehantering främst med inriktning mot bygg-, infrastruktur- och energisektorerna under varumärkena Driver Trett och Diales. Bolaget erbjuder även tjänster inom traditionell teknisk projektledning och rådgivning under varumärket Driver Project Services. Driver Group har kompetensen att erbjuda skräddarsydda tjänster inom alla olika faser i projektcykeln. Den geografiska närvaron sträcker sig över fem kontinenter via 31 kontor i 18 länder. Rörelsesegmenten består av Europe & Americas (EuAm), Middle East samt Asia Pasific, varav EuAM utgör ca 50 procent av gruppens omsättning. Under räkenskapsåret 2021/22 omsatte bolaget strax under 50 MBP. Bolaget grundades år 1978 och huvudkontoret är i London, UK.

Traction köpte in sig i Driver Group i slutet av 2019 och och ökade ägandet till 28 procent i februari 2023. Bolaget är noterat på AIM-listan, London Stock Exchange.

Hifab Group

Öppna i nytt fönster

Hifab Group är en av Sveriges ledande koncerner inom projektledning, med över 65 års erfarenhet inom fastighetsbranschen och alla dess discipliner. Hifab tillhandahåller projektledning och rådgivning inom hus & industri, transport & infrastruktur, miljö & energi samt processteknik, och i projekten finns det alltid ett fokus på hållbarhet. Genom verksamheterna i Hifab International och Hifab OY har man även ett internationellt engagemang och är delaktig i ett flertal utvecklingsprojekt i flertalet länder.

Helåret 2022 var en vändning lönsamhetsmässigt där positivt rörelseresultat uppvisades efter ett utmanande 2021. Förbättringen härleds anpassade kostnader, ökad debiteringsgrad och stärkt orderbok. Förändringsarbetet att öka affärsmässigheten och effektiviteten fortgår. VD Nicke Rydgren tillträde under våren 2022. Under slutet av 2022 startades Hifab Advisory vilket är en helägd start-up i Hifab-koncernen. Bolaget kommer erbjuda strategisk rådgivning inom de områden som är centrala för branschens utveckling, som bland annat affärsutveckling, finansiering, hållbarhet, energi och digitalisering. Med Hifab Advisory får Hifab ett helhetserbjudande som stärker positionen som oberoende rådgivare och projektledare inom fastigheter och samhällsbyggnad

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North.

Nilörngruppen

Öppna i nytt fönster

Nilörngruppen är en internationell koncern, grundad 1977, som tillför varumärken mervärde genom branding och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer till kunder framförallt inom mode- och konfektionsindustrin. Kunderna kan förenklat kategoriseras som varumärkesägare och kedjeföretag. Nilörngruppen strävar efter att öka kundernas konkurrensförmåga genom att erbjuda tjänster som täcker alla designresurser inklusive ett logistiksystem som garanterar pålitliga och korta leveranstider. Nilörngruppen är en av Europas ledande aktörer med en omsättning om 943 Mkr. Nilörngruppen levererar över 1,5 miljarder etiketter per år av olika storlekar och typ. Nilörngruppen finns representerat med dotterbolag i tolv länder; Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Storbritannien, Portugal, Hongkong, Indien, Turkiet, Bangladesh, Pakistan samt Kina, och cirka 90 procent av omsättningen sker utanför Norden. Därutöver verkar Nilörngruppen i Schweiz, Österrike, Italien och Spanien. Nilörngruppen har etablerade logistikcentra på de viktiga platserna Hong Kong, Turkiet, Indien, Bangladesh, Kina och Pakistan. Koncernen har egen produktion av tryckta etiketter i England, Turkiet, Indien, Bangladesh och Hong Kong samt produktion av vävda och tryckta etiketter i Portugal. Sedan Traction köpte ut Nilörngruppen från börsen 2009 har bolaget utvecklats starkt och har i dagsläget en god lönsamhet.

Helåret 2022 blev det bästa året i Nilörngruppens historia med en omsättning uppgående till 943 (788) Mkr och ett rörelseresultat om 136 (120) motsvarande en rörelsemarginal om 14,5 (15,2) procent.

I juni 2015 noterades Nilörn på Nasdaq First North i Stockholm och sedan april 2018 är bolaget noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap-listan.

 

OEM International

Öppna i nytt fönster

OEM International är en av Europas ledande teknikhandelskoncerner inom industriella komponenter och system. Totalt säljer koncernen till över 30 000 kunder på utvalda marknader i norra, centrala och östra Europa. OEM erbjuder ett brett och djupt sortiment som omfattar fler än 60 000 produkter från fler än 400 ledande och specialiserade leverantörer inom elkomponenter, flödesteknik, motorer och transmissioner, kullager och tätningar, apparatkomponenter samt belysning. Genom att ha en väl utvecklad lokal marknadsorganisation och effektiv logistik utgör OEM ett bättre alternativ för leverantörerna än egna säljbolag. OEM bidrar med hög kunskap och service och marknadsför produkterna utifrån respektive marknads specifika förutsättningar. Därtill anpassas sortimentet till varje enskild marknad och den lokala organisationen har till uppgift att kontinuerligt söka efter nya produkter och företag för att ytterligare öka konkurrenskraften i kunderbjudandet. I januari 2022 förvärvades Demesne Electrical på Irland som är en ledande distributör av produkter för elektrisk styrning, energibesparing och installation. Bolaget utvecklades väl under året och omsättningen ökade med 22 procent till motsvarande 247 Mkr. Förvärvet innebär att OEM etablerats på ytterligare en intressant marknad.

OEM levererade för helåret 2022 ett nytt rekordresultat med 25% omsättningstillväxt och 29% resultattillväxt (EBITA). Omsättningen uppgick till 4 731 (3 774) Mkr och EBITA 763 (590) Mkr. I samband med bokslutet presenterade OEM nya finansiella mål med EBITA-marginal om minst 12 (10) procent över en konjunkturcykel och avkastning på eget kapital överstigande 25 (20) procent.

Traction har varit storägare i OEM sedan slutet av 2009 och är engagerad i styrelsen sedan våren 2010. OEM International är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-listan.

 

Softronic

Öppna i nytt fönster

Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Softronic har en helhetssyn på förändring som innebär att bolaget kan stödja kunderna inom allt från strategi till struktur inklusive organisation, processer och IT. Kunderna är främst medelstora och större företag samt organisationer i Sverige. Kundrelationerna präglas av långsiktighet och bolagets samarbeten sträcker sig ofta 10-20 år tillbaka i tiden. Ett exempel på Softronics erbjudande är antipenningtvättstjänsten CM1 där kunderna får hjälp med att övervaka och identifiera transaktioner som kan vara förknippade med kriminell verksamhet och terrorism. Tjänsten är tillgänglig 24/7/365 och processar mer än 100 miljoner kunder per dag. CM1 hanterar all information enligt penningtvättsregelverket och GDPR.

År 2022 uppgick omsättningen till 791 (787) Mkr med ett rörelseresultat om 88 (94) Mkr motsvarande en rörelsemarginal om 11,0 (11,9) procent. Helårsresultatet belastades av engångskostnader om 25 (0) Mkr relaterat extraordinära kostnader för att hantera och analysera ett externt säkerhetsangrepp som inträffade i slutet av året.

Merparten av Softronics cirka 420 anställda är representerade i Stockholm. Bolaget är även verksamt i Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. Softronic är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap-listan.

Onoterade Innehav

Tractions onoterade innehav består både av hel- och majoritetsägda företag såväl som minoritetsägda företag. I de minoritetsägda företagen samarbetar vi med entreprenörer och andra aktiva delägare. Affärsidén är att som en aktiv kompanjon utveckla framgångsrika företag. De majoritetsägda företagen har vanligtvis varit ”turnaround” projekt, rekonstruktioner, ledningsutköp eller liknande. Traction har genom åren medverkat till att börsnotera flera onoterade företag.

Ankarsrum Kitchen

Öppna i nytt fönster

Ankarsrum Kitchen marknadsför, utvecklar och säljer hushållsmaskinen Ankarsrum Assistent Original®. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ankarsrum Industries som ägs av Traction till 100%. Ankarsrum Assistent Original® är en svensk klassiker från 1940. Med åren har maskinen förbättrats med kraftfullare motor, försetts med steglös hastighetsreglering och överbelastningsskydd, vilket har gjort den starkare och mer driftsäker. Till maskinen finns ett stort antal tillbehör såsom köttkvarn, mixer, grönsaksskärare, pastavalsar och glassmaskin. Planen är att de kommande åren lansera fler tillbehör som ytterligare vidgar maskinens användningsområden.

Bolaget marknadsför Ankarsrum Assistent Original® genom fysiska och digitala kanaler globalt. Bolaget har en stark etablerad försäljning på den nordiska hemmamarknaden och exportförsäljning via huvudsakligen distributörer. Ankarsrum Assistent Original® säljs förutom i de nordiska länderna huvudsakligen till USA, Tyskland och övriga länder i Europa. Egna säljbolag kommer etableras i Tyskland och USA under 2023.

 

Medino

Öppna i nytt fönster

Medino är ett snabbväxande onlineapotek baserat i Storbritannien. Medino ser möjligheter att digitalisera och effektivisera apotekshandeln med ambitionen att ta en ledande position i landet. Medgrundare är Christian Jakobsson (VD), Lars Elfversson (ordförande), Henrik Blomkvist och Viktor Holmberg. Tractions ägarandel uppgår till ca 8 procent. Investeringsår: 2020.

Recco Holding

Öppna i nytt fönster

Recco Holding äger RECCO, vilket är ett räddningssystem som används av mer än 800 räddningsorganisationer, fjällräddningstjänster och helikopterbolag i världen för att hitta lavinoffer och saknade personer. Systemet är tvådelat och består av RECCO-detektorer som används av professionella räddningsgrupper och RECCO-reflektorer vilka är inbyggda i skidutrustningen såsom i kläder, hjälmar och pjäxor. RECCO bygger på en radarteknik som möjliggör en snabb och exakt lokalisering av en person som bär en RECCO-reflektor. Reflektorerna är helt passiva och kräver varken batteri eller kunskap för att användas. RECCO-systemet är avsett för organiserad räddning och är inte ett alternativ utan ett komplement till användandet av sökutrustning som möjliggör kamraträddning.

Genom att RECCO-systemet möjliggör en snabbare sökinsats, så ges skid- och snowboardåkare som hamnat i en lavin en ytterligare chans att bli räddade i tid. RECCO-systemet finns etablerat på samtliga skidorter av dignitet i världen.

Under de senaste åren har flera framgångsrika tester av ett nytt, helikopterburet söksystem genomförts, som utöver lavinräddningar betydligt vidgar användningsområdet för RECCO till att söka efter försvunna i skog och mark, samt till sjöss. Bolaget har närvaro i 28 länder.

 

Sigicom

Öppna i nytt fönster

Sigicom är Nordens ledande leverantör av fältmätsystem för obemannad övervakning av vibrationer, buller och andra miljöstörningar (exempelvis partiklar i luft). Fältmätsystemen övervakar trådlöst bygg- och anläggningsarbeten, gruvor, bergtäkter samt väg- och tågtrafik. Sigicom säljer sina mätsystem och tjänster på en global marknad. Exporten står för huvuddelen av omsättningen och den fortsätter att öka. Stora marknader för Sigicom är USA, Storbritannien, Frankrike, Kanada och Norden. Bolaget har utvecklat marknadens mest innovativa och kompletta fältmätsystem från sensor till webbpresentation och rapportering. För Sigicoms kunder innebär det en enkel installation, automatiserade mätningar och en kostnadseffektiv övervakning. Sensorerna mäter kontinuerligt vad som händer och kan triggas av en viss störning och kan då registrera detaljerade signalförlopp och ge valda användare larm. Mätinstrumenten tål tuffa miljöer och har mycket hög noggrannhet och tillförlitlighet. Sigicom erbjuder förutom webbaserade applikationsprogram även support, service och regelbunden kalibrering. Sigicom har en ambitiös tillväxtagenda baserat på produktledarskap och internationalisering. Sigicom är inne i en intensiv internationaliseringsfas med egen verksamhet i Storbritannien, Frankrike, USA och Kanada, samt ett stigande antal kunder globalt. Under 2022 ökade omsättningen med 12% till 187 (166) Mkr med dubbelsiffrig rörelsemarginal.

Tengai

Öppna i nytt fönster

Tengai är ett nyetablerat företag specialiserat på AI-teknik inom rekrytering och personbedömning. Bolaget erbjuder en automatiserad intervjumjukvara som säkerställer en fördomsfri och effektiv rekryteringsprocess. Grundare av Tengai är rekryterings- och bemaningskoncernen Key People/ TNG Group som äger cirka 56 procent av aktierna. Tractions ägande uppgår till cirka 16 procent. Investeringsår: 2020.

Brillianze

Öppna i nytt fönster

Brillianze Sweden AB har uppfunnit och patenterat Transversor-teknologin. En Transversor upptäcker och förhindrar rörelse innan denna orsakar skada eller resursslöseri.

Den första produkten som använder en Transversor är RolloGuard Instant Fall Protection för rollatorer. Här agerar teknologin fallskydd och förhindrar att farlig rörelse uppstår, möjliggör ett bättre gånghjälpmedel som i sin tur skapar trygghet. Transversor-teknologin har potential att användas i flera andra applikationer i syfte att skapa en kontrollerad rörelse som både är säkrare och mer hållbar. Bolaget är grundat av entreprenören Patrik Zander (VD). Tractions ägarandel uppgår till cirka 24 procent. Investeringsår: 2021

Finansiella Placeringar

 

Tractions investeringar, utöver aktiva innehav, klassificeras som finansiella placeringar. Dessa utgörs huvudsakligen av aktier, företagsobligationer och certifikat. Sammansättningen av olika tillgångsslag styrs till stor del av rådande marknadsförutsättningar.

Syftet med de finansiella placeringarna är, till skillnad från de aktiva innehaven, inte att skapa värde genom aktivt ägande och företagsbyggande. Snarare är målet att genom mer traditionell förvaltning skapa löpande avkastning även på den del av kapitalet som inte sysselsätts i de aktiva innehaven. Storleken på de totala finansiella placeringarna beror således dels på hur stor del av kapitalet som vid ett givet tillfälle inte är investerat i aktiva innehav dels på rådande marknadsförutsättningar. De finansiella placeringarna utvärderas löpande och har i snitt en kortare investeringshorisont än aktiva innehav. Storleken på enskilda finansiella placeringar kan variera där framförallt större aktieplaceringar kan förekomma och under perioder utgöra komplement till de aktiva innehaven.

En stor del av de finansiella placeringarna består av likvida innehav som snabbt kan säljas. Detta är viktigt för att behålla flexibiliteten att med kort varsel kunna stödja befintliga aktiva innehav, investera i nya aktiva innehav samt delta i garantikonsortium inför nyemissioner.

En aktieinvestering som inledningsvis klassificeras som finansiell placering kan över tid utvecklas till ett aktivt noterat innehav. Genom att som mindre ägare följa bolag över tid ges vi bättre möjligheter att utvärdera såväl affärsmodeller som företagsledningar.

Finansiella aktieplaceringar utgörs därutöver av lite större ägarandelar i mindre- och medelstora noterade företag där Traction även kan vara engagerad i valberedningsarbetet såsom till exempel i Poolia där Traction är näst största ägare. Under 2020 omklassificerades innehavet i Duroc från aktivt noterat innehav till finansiell placering då Traction inte är engagerad i bolagets styrelse och ägandet sedan tidigare understiger tio procent av rösterna.

 

Finansiella aktieplaceringar där  Tractions ägarandel överstiger fem procent:

Duroc

Öppna i nytt fönster

Duroc är en industrigrupp som äger industri- och industrihandelsverksamheter inom en rad olika branscher. Verksamheten är indelad i sju bolag med en gemensam ledstjärna att skapa en konkurrenskraftig industri, en god arbetsmiljö och ett hållbart samhälle. Durocs värdeskapande sker genom opportunistiska förvärv och långsiktigt hållbar utveckling av portföljbolagen. Det största bolaget inom gruppen, International Fibres Group (IFG), är en av Europas ledande oberoende producenter av polypropylenbaserade stapelfibrer med kunder främst inom anläggnings-, möbel-, filter- och bilindustri. För att bemöta överanvändning av fossilbränslebaserad plast har IFG implementerat en kärnstrategi för att utveckla ett branschledande sortiment av mer hållbara växtbaserade stapelfiberlösningar. Två andra stora bolag inom koncernen är Drake Extrusion som är Nordamerikas ledande tillverkare av polypropylenbaserat färgat filamentgarn och stapelfiber, och bolaget Duroc Machine Tools (DMT) som är en av Nordens och Baltikums största leverantörer av verktygsmaskiner, verktyg, maskinservice och support till verkstadsföretag, och Duroc Rail som är verksamt inom underhåll och service av järnvagnshjul. Durocs omsättning 2022 uppgick till cirka 3 700 Mkr.

Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap-listan. Tractions ägarandel uppgår till 8 procent.

 

Portmeirion Group Plc

Öppna i nytt fönster

Portmeirion Group Plc är ett brittiskt produktbolag inom porslin och husgeråd. Bolaget äger och marknadsför ett antal väletablerade varumärken såsom Portmeirion, Spode, Royal Worcester och Pimpernel. Sammanlagt äger Portmeirion sex globala varumärken med försäljning i över 70 länder. Varumärkena har en ackumulerad historia på över 750 år. Exempelvis är varumärket Spode’s kollektion Blue Italian (bild nedan) som lanserades 1816 en ikonisk brittisk designklassiker gällande servis och tallrikar. Bolaget har två fabriker i Storbritannien och leverans sker huvudsakligen via bolagets distributionscenter i Storbritannien, USA och Kanada. Tydligt fokus är på tillväxt i egen e-handel, D2C för detaljhandelskunder och att bygga partnerskap med återförsäljare som är starka inom e-handel.

Portmeirions omsättning under 2022 uppgick till 111 MBP och rörelseresultatet till 9 MBP.

Bolaget är noterat på AIM i London. Traction köpte in sig i Portmeirion under 2020 och äger idag 9 procent av bolaget.

PION Group

Öppna i nytt fönster

PION Groups verksamhet är indelad i segmenten QRIOS, Poolia och Uniflex. Under 2022 initierades en ny tillväxtstrategi för bolaget som innefattar att kombinera konsult- och strategitjänster med techlösningar. Utöver segmentsindelningen är PION uppdelat i tre förmågor bestående av People, Strategy och Tech. People avser den kompetens som PION tillför kunderna i form av konsulter inom bland annat IT, tech, finans, industri, logistik och rekrytering. Den förmågan finns i samtliga av PIONs segment. Strategy finns inom QRIOS och avser de konsulttjänster inom verksamhetsutveckling som PION hjälper sina kunder med. Tech är det plattformsstöd som PION säljer och licensierar ut till kunderna och ingår i segmentet QRIOS. Det största segmentet, Uniflex, svarade för 56 procent av PIONs omsättning 2022 och är verksamt inom bemanning och rekrytering av personal till industri-, logistik-, och kundservicesektorn. PION Groups omsättning uppgick under 2022 till 2 086 Mkr och rörelseresultatet till 74 Mkr. PION Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap-listan och Tractions ägarandel uppgår till 6 procent av bolaget.

 

 

 

Garanterad emission

Traction har under många år medverkat som garant av publika emissioner. Det har skett i en rad olika situationer, till exempel vid aktiespridning i ”private placements”, vid börsintroduktioner, för att finansiera förvärv och expansion, ersätta förfallande lån eller för att rädda bolaget undan obestånd, samt för att stärka balansräkningen i största allmänhet.

• Traction har utfärdat garantier för bolag där vi redan är delägare, där vi avsett att bli delägare eller enbart för att säkerställa själva emissionen. Vi har ibland varit ensamma garanter och ibland ingått i garantikonsortier.
• Traction har också engagerats i kompletterande kring tjänster exempelvis som långivare tills bolaget fullföljt emissionen.
• Närliggande tjänster till emissionerna har varit att teckna i en riktad emission, utan företrädesrätt, eller att köpa någon större delägares aktiepost.
• Traction ser detta som en finansiell tjänst men är också beredd att bli en långsiktig ägare.

Traction har genom åren deltagit i dryga 30-tal garantikonsortier.