Innehav

Aktiva Noterade Innehav

Traction är storägare i ett antal mindre och medelstora noterade bolag. Vi investerar i företag där vi ser en betydande omvärderingspotential och där riskerna är hanterbara. Andra affärer i noterade företag kan innebära att vi garanterar nyemissioner i företag som har behov av nytt kapital och där vi ser möjligheter till god avkastning. I några av nedanstående företag har Traction varit delägare innan de blev publikt noterade och vi deltog aktivt i deras respektive noteringsprocesser. Nedanstående bolag avser bolag där Traction har en ägarandel överstigande 10 procent eller bolag där Traction har en aktiv roll genom att vara representerade i styrelsen.

BE Group

Öppna i nytt fönster

BE Group är ett handels- och serviceföretag inom stål- och metallbranschen. Bolagets cirka 10 000 kunder finns framför allt inom verkstads- och byggindustrin i Sverige, Finland och Baltikum, där BE Group är en av marknadens ledande leverantörer. Med gedigen kompetens och effektiva processer inom inköp, logistik och enklare produktion erbjuder BE Group lagerförsäljning, produktionsservice och direktleveranser utifrån deras specifika behov av stål- och metallprodukter. Huvudkontoret ligger i Malmö.

Under 2023 uppgick omsättningen till 5 328 (6 875) Mkr och underliggande rörelseresultat om 30 (488) Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 491 (204) Mkr. Året präglades av ett svagt marknadsläge, framför allt inom byggsektorn, samt lägre materialpriser som i princip har varit nedåtgående under 1,5 års tid. Det tuffa marknadsläget påverkade rörelsemarginalen som justerat för lagervinster/förluster uppgick till 0,6 procent för helåret 2023, vilket kan jämföras med 7,1 och 9,8 procent för 2022 respektive 2021. BE Group har ett marginalmål överstigande 5 procent över tid, vilket, utöver en stabiliserad prisnivå, ska nås genom fortsatt effektivisering av leveranskedjan, kostnadsfokus och fördjupat kundsamarbete. Ett besparings- och effektiviseringsprogram initierades under 2023 med förväntade besparingar om 50 Mkr på årsbasis.

Traction har varit engagerad i bolagets styrelse sedan 2012. BE Group är sedan november 2006 noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap-listan.

 

Drillcon

Öppna i nytt fönster

Drillcon är Europas största företag inom kärnborrning och en stor raiseborrningsentreprenör. Bolagets marknad utgörs av kunder inom gruv- och anläggningsindustrin. Drygt hälften av koncernens omsättning utgörs av segmentet Nordics. Resterande omsättning utgörs av segmenten Iberia som innefattar Portugal och Spanien. Den huvudsakliga verksamheten drivs idag genom dotterbolag i Sverige, Portugal och Spanien. Genom dessa dotterbolag utför Drillcon tjänster till kunder i ett flertal länder. I Sverige levererar Drillcon borrtjänster till bl.a. Boliden, LKAB och Lundin Mining. Kärnborrning används för att ta materialprover i berg och kan även användas för betongförstärkning, medan raiseborrning är en metod för att borra schakt i berg, bland annat för ventilation och gruvhissar. Tjänsterna erbjuds på samtliga geografiska marknader. Drillcon har varit i branschen sedan 1963 och har huvudkontor I Örebro.

Under 2023 ökade Drillcons omsättning till 474 (415) Mkr motsvarande en tillväxt om 14 procent. Rörelseresultatet uppgick till 35 (3) Mkr innebärande en rörelsemarginal om 7,3 (0,8) procent. Drillcon avslutade året starkt och uppvisade i fjärde kvartalet en god tillväxt och förbättrad rörelsemarginal uppgående till 14,1 (9,9) procent. Segmentet Nordics levererade förbättrad lönsamhet under året samtidigt som en stark kontrakterad produktionsvolym sträcker sig fram till 2028. I segmentet Iberia (Portugal och Spanien) tillträde under 2023 en ny VD som närmast kommer från en chefsposition inom Sandvik Mining. Framåt fortsätter arbetet med riktade insatser för ökad effektivitet i hela koncernen.

Traction är delägare i Drillcon sedan hösten 2008 och äger sedan 2013 över 50 procent av aktierna. Drillcon är noterat på Nasdaq Stockholm First North.

 

 

Diales

Öppna i nytt fönster

Diales är ett brittiskt konsultbolag och en av de globalt ledande aktörerna inom tvistehantering främst med inriktning mot bygg-, infrastruktur- och energisektorerna under varumärkena Driver Trett och Diales. Bolaget erbjuder även tjänster inom traditionell teknisk projektledning under varumärket Driver Project Services. Diales har kompetensen att erbjuda skräddarsydda tjänster inom alla olika faser i projektcykeln. Den geografiska närvaron sträcker sig över fem kontinenter via 28 kontor i 16 länder. Rörelsesegmenten består av Europe & Americas (EuAm), Middle East samt Asia Pasific, varav EuAM utgör ca 50 procent av gruppens omsättning. Under räkenskapsåret 2022/23 omsatte bolaget 43 MBP. Bolaget grundades år 1978 och huvudkontoret är i London, UK.

Traction köpte in sig i Diales i slutet av 2019 och och äger idag 27 procent av bolaget. Bolaget är noterat på AIM-listan, London Stock Exchange.

Hifab Group

Öppna i nytt fönster

Hifab Group är en av Sveriges ledande koncerner ino m projektledning, med över 75 års erfarenhet inom fastighetsbranschen och alla dess discipliner. Hifab erbjuder oberoende rådgivning och projektledning där bolaget hjälper kunderna med strategi, projekt och förvaltning. Hifabs uppdragsgivare äger, investerar i, utvecklar och förvaltar mark, byggnader, lokaler, anläggningar, infrastruktur och samhällsresurser som energi och vatten. För att möta samhällsbyggnadens ökande behov av strategisk rådgivning lanserades Hifab Advisory i slutet av 2022 vilket är en helägd start-up i Hifab-koncernen. Hifab Advisory växer snabbt med flertalet stora uppdrag hos fastighetsbolag och erbjuder rådgivning inom affärsutveckling, hållbarhet, energistrategi och digitalisering till ledningsgrupper och beslutsfattare inom branschen. Genom Hifab OY har bolaget även närvaro på den finska marknaden med ökat fokus på rådgivning och projektledning inom energi.

Under 2023 har arbetet att förändra Hifab och lyfta lönsamheten kommit en bra bit på vägen där rörelsemarginalen uppgick till 5,2 (1,5) procent. Omsättningen uppgick till 309 (296) Mkr, varav den svenska verksamheten växte med 8 procent organiskt. Helårets omsättning påverkades negativt med 20 Mkr hänförligt renodling av utlandsverksamheten, där Hifab ökar fokus på den finska marknaden och energisektorn. 2023 års operationella förbättringar kan tillskrivas initiativ som inleddes i början av 2022, innefattande implementering av en tydlig strategi, effektivisering i alla led och en mer dynamisk organisation.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North.

Nilörngruppen

Öppna i nytt fönster

Nilörngruppen är en internationell koncern, grundad 1977, som tillför varumärken mervärde genom branding och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer till kunder framförallt inom mode- och konfektionsindustrin. Kunderna kan förenklat kategoriseras som varumärkesägare och kedjeföretag. Nilörngruppen strävar efter att öka kundernas konkurrensförmåga genom att erbjuda tjänster som täcker alla designresurser inklusive ett logistiksystem som garanterar pålitliga och korta leveranstider. Nilörngruppen är en av Europas ledande aktörer med en omsättning om 870 Mkr där cirka 90 procent av omsättningen sker utanför Norden. Nilörngruppen levererar över 1,5 miljarder etiketter per år av olika storlekar och typ. Nilörngruppen finns representerade genom sina egna företag i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Portugal, Hongkong, Indien, Turkiet, Kina, Bangladesh, Italien, Schweiz, Vietnam, USA och Pakistan. Koncernen har egen produktion av tryckta etiketter i England, Turkiet, Indien och Hong Kong, samt production av vävda och tryckta etiketter I Portugal och Bangladesh. Sedan Traction köpte ut Nilörngruppen från börsen 2009 har bolaget utvecklats starkt.

För helåret 2023 uppgick omsättningen till 870 (943) Mkr och rörelseresultatet till 63,0 (136,4) Mkr motsvarande en rörelsemarginal om 7,2 (14,5) procent.

I juni 2015 noterades Nilörn på Nasdaq First North i Stockholm och sedan april 2018 är bolaget noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap-listan.

 

OEM International

Öppna i nytt fönster

OEM International är en av Europas ledande teknikhandelskoncerner inom industriella komponenter och system. Totalt säljer koncernen till över 30 000 kunder på utvalda marknader i Europa och brittiska öarna. OEM erbjuder ett brett och djupt sortiment som omfattar fler än 60 000 produkter från fler än 400 ledande och specialiserade leverantörer inom elkomponenter, flödesteknik, motorer och transmissioner, kullager och tätningar, apparatkomponenter samt belysning. Genom att ha en väl utvecklad lokal marknadsorganisation och effektiv logistik utgör OEM ett bättre alternativ för leverantörerna än egna säljbolag. OEM bidrar med hög kunskap och service och marknadsför produkterna utifrån respektive marknadsspecifika förutsättningar. Därtill anpassas sortimentet till varje enskild marknad och den lokala organisationen har till uppgift att kontinuerligt söka efter nya produkter och företag för att ytterligare öka konkurrenskraften i kunderbjudandet.

OEM International levererade ett nytt rekordresultat för 2023 med en omsättning uppgående till 5 145 (4731) Mkr och EBITA om 811 (763) Mkr motsvarande en EBITA-marginal om 15,8 (16,1) procent. Under det fjärde kvartalet 2023 förvärvades tre bolag med en aggregerad omsättning om 197 Mkr.

Traction har varit storägare i OEM sedan slutet av 2009 och är engagerad i styrelsen sedan våren 2010. OEM International är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-listan.

 

Portmeirion Group Plc

Öppna i nytt fönster

Portmeirion Group Plc är ett brittiskt produktbolag inom porslin och husgeråd. Bolaget äger och marknadsför ett antal väletablerade varumärken såsom Portmeirion, Spode, Royal Worcester och Pimpernel. Sammanlagt äger Portmeirion sex globala varumärken med försäljning i över 80 länder. Varumärkena har en ackumulerad historia på över 750 år. Exempelvis är varumärket Spode’s kollektion Blue Italian som lanserades 1816 en ikonisk brittisk designklassiker gällande servis och tallrikar. Bolaget har två fabriker i Storbritannien och leverans sker huvudsakligen via bolagets distributionscenter i Storbritannien, USA och Kanada. Tydligt fokus är på tillväxt i egen e-handel, D2C för detaljhandelskunder och att bygga partnerskap med återförsäljare som är starka inom e-handel

Portmeirions omsättning under 2023 uppgick till 103 MBP och rörelseresultatet till 5 MBP.

Bolaget är noterat på AIM i London. Traction köpte in sig i Portmeirion under 2020 och äger idag 11 procent av bolaget.

 

Softronic

Öppna i nytt fönster

Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Softronic har en helhetssyn på förändring som innebär att bolaget kan stödja kunderna inom allt från strategi till struktur inklusive organisation, processer och IT. Kunderna är främst medelstora och större företag samt organisationer i Sverige. Kundrelationerna präglas av långsiktighet och bolagets samarbeten sträcker sig ofta 10-20 år tillbaka i tiden. Ett exempel på Softronics erbjudande är antipenningtvättstjänsten CM1 där kunderna får hjälp med att övervaka och identifiera transaktioner som kan vara förknippade med kriminell verksamhet och terrorism. Tjänsten är tillgänglig 24/7/365 och processar mer än 100 miljoner kunder per dag. CM1 hanterar all information enligt penningtvättsregelverket och GDPR.

År 2023 uppgick omsättningen till 838 (797) Mkr motsvarande en organisk tillväxt överstigande 5 procent. Rörelseresultatet uppgick till 105 (88) Mkr och rörelsemarginalen var 12,5 (11,0) procent.

Merparten av Softronics 432 anställda är representerade i Stockholm. Bolaget är även verksamt i Göteborg, Malmö, Sundsvall, Arjeplog, Karlstad och Visby. Softronic är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap-listan.

Onoterade Innehav

Tractions onoterade innehav består både av hel- och majoritetsägda företag såväl som minoritetsägda företag. I de minoritetsägda företagen samarbetar vi med entreprenörer och andra aktiva delägare. Affärsidén är att som en aktiv kompanjon utveckla framgångsrika företag. De majoritetsägda företagen har vanligtvis varit ”turnaround” projekt, rekonstruktioner, ledningsutköp eller liknande. Traction har genom åren medverkat till att börsnotera flera onoterade företag.

Ankarsrum Kitchen

Öppna i nytt fönster

Ankarsrum Kitchen marknadsför, utvecklar och säljer hushållsmaskinen Ankarsrum Assistent Original®. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ankarsrum Industries som ägs av Traction till 100 procent. Ankarsrum Assistent Original® är en svensk klassiker från 1940. Med åren har maskinen förbättrats med kraftfullare motor, försetts med steglös hastighetsreglering och överbelastningsskydd, vilket har gjort den starkare och mer driftsäker. Till maskinen finns ett stort antal tillbehör såsom köttkvarn, mixer, grönsaksskärare, pastavalsar och glassmaskin. Planen är att de kommande åren lansera fler tillbehör som ytterligare vidgar maskinens användningsområden.

Bolaget marknadsför Ankarsrum Assistent Original® genom fysiska och digitala kanaler globalt. Bolaget har en stark etablerad försäljning på den nordiska hemmamarknaden och exportförsäljning via huvudsakligen distributörer. Ankarsrum Assistent Original® säljs förutom i de nordiska länderna huvudsakligen till USA, Tyskland och övriga länder i Europa. Under 2023 har Ankarsrum Kitchen expanderat med helägda dotterbolag i USA och Tyskland.

Sigicom

Öppna i nytt fönster

Sigicom är Nordens ledande leverantör av fältmätsystem för obemannad övervakning av vibrationer, buller och andra miljöstörningar (exempelvis partiklar i luft). Fältmätsystemen övervakar trådlöst bygg- och anläggningsarbeten, gruvor, bergtäkter samt väg- och tågtrafik. Sigicom säljer sina mätsystem och tjänster på en global marknad. Exporten står för huvuddelen av omsättningen och den fortsätter att öka. Stora marknader för Sigicom är USA, Storbritannien, Frankrike, Kanada och Norden. Bolaget har utvecklat marknadens mest innovativa och kompletta fältmätsystem från sensor till webbpresentation och rapportering. För Sigicoms kunder innebär det en enkel installation, automatiserade mätningar och en kostnadseffektiv övervakning.

Sensorerna mäter kontinuerligt vad som händer och kan triggas av en viss störning och kan då registrera detaljerade signalförlopp och ge valda användare larm. Mätinstrumenten tål tuffa miljöer och har mycket hög noggrannhet och tillförlitlighet. Sigicom erbjuder förutom webbaserade applikationsprogram även support, service och regelbunden kalibrering. Sigicom har en ambitiös tillväxtagenda baserat på produktledarskap och internationalisering. Sigicom är inne i en intensiv internationaliseringsfas med egen verksamhet i Storbritannien, Frankrike, USA och Kanada, samt ett stigande antal kunder globalt. Under 2023 ökade omsättningen med 9 procent till 203 (187) Mkr med dubbelsiffrig rörelsemarginal.

Recco Holding

Öppna i nytt fönster

Recco Holding äger RECCO, vilket är ett räddningssystem som används av mer än 800 räddningsorganisationer, fjällräddningstjänster och helikopterbolag i världen för att hitta lavinoffer och saknade personer. Systemet är tvådelat och består av RECCO-detektorer som används av professionella räddningsgrupper och RECCO-reflektorer vilka är inbyggda i skidutrustningen såsom i kläder, hjälmar och pjäxor. RECCO bygger på en radarteknik som möjliggör en snabb och exakt lokalisering av en person som bär en RECCO-reflektor. Reflektorerna är helt passiva och kräver varken batteri eller kunskap för att användas. RECCO-systemet är avsett för organiserad räddning och är inte ett alternativ utan ett komplement till användandet av sökutrustning som möjliggör kamraträddning.

Genom att RECCO-systemet möjliggör en snabbare sökinsats, så ges skid- och snowboardåkare som hamnat i en lavin en ytterligare chans att bli räddade i tid. RECCO-systemet finns etablerat på samtliga skidorter av dignitet i världen.

Recco har under flera år utvecklat ett system som ska möjliggöra sökning över större landområden på ett effektivt sätt och sedan några år tillbaka finns RECCO SAR Helicopter Detector etablerat på ett flertal marknader i världen. Med RECCO SAR, som kopplas under en helikopter enligt bilden ovan, kan sökning ske med en hastighet upp till 100 km/h över ett område som är 100 m brett. Det innebär att ett område om 1 km2 kan sökas av inom sex minuter. Bolaget har närvaro i 32 länder och i över 900 skidorter.

 

Medino

Öppna i nytt fönster

Medino är ett snabbväxande onlineapotek baserat i Storbritannien. Medino ser möjligheter att digitalisera och effektivisera apotekshandeln med ambitionen att ta en ledande position i landet. Medgrundare är Christian Jakobsson (VD), Lars Elfversson (ordförande), Henrik Blomkvist och Viktor Holmberg. Tractions ägarandel uppgår till ca 8 procent. Investeringsår: 2020.

Tengai

Öppna i nytt fönster

Tengai är ett nyetablerat företag specialiserat på AI-teknik inom rekrytering och personbedömning. Bolaget erbjuder en automatiserad intervjumjukvara som säkerställer en fördomsfri och effektiv rekryteringsprocess. Grundare av Tengai är rekryterings- och bemaningskoncernen Key People/ TNG Group som äger cirka 56 procent av aktierna. Tractions ägande uppgår till cirka 14 procent. Investeringsår: 2020.

Brillianze

Öppna i nytt fönster

Brillianze Sweden har uppfunnit och patenterat Transversor-teknologin. En Transversor upptäcker och förhindrar rörelse innan denna orsakar skada eller resursslöseri. Den första produkten som använder en Transversor är RolloGuard Instant Fall Protection för rollatorer. Här agerar teknologin fallskydd och förhindrar att farlig rörelse uppstår, möjliggör ett bättre gånghjälpmedel som i sin tur skapar trygghet. Transversor-teknologin har potential att användas i flera andra applikationer, såsom fiskerullar, i syfte att skapa en kontrollerad rörelse som både är säkrare och mer hållbar. Bolaget är grundat av entreprenören Patrik Zander (VD). Tractions ägarandel uppgår till cirka 24 procent. Investeringsår: 2021.

Finansiella Placeringar

 

Tractions investeringar, utöver aktiva innehav, klassificeras som finansiella placeringar. Dessa utgörs huvudsakligen av aktier, företagsobligationer och certifikat. Sammansättningen av olika tillgångsslag styrs till stor del av rådande marknadsförutsättningar.

Syftet med de finansiella placeringarna är, till skillnad från de aktiva innehaven, inte att skapa värde genom aktivt ägande och företagsbyggande. Snarare är målet att genom mer traditionell förvaltning skapa löpande avkastning även på den del av kapitalet som inte sysselsätts i de aktiva innehaven. Storleken på de totala finansiella placeringarna beror således dels på hur stor del av kapitalet som vid ett givet tillfälle inte är investerat i aktiva innehav dels på rådande marknadsförutsättningar. De finansiella placeringarna utvärderas löpande och har i snitt en kortare investeringshorisont än aktiva innehav. Storleken på enskilda finansiella placeringar kan variera där framförallt större aktieplaceringar kan förekomma och under perioder utgöra komplement till de aktiva innehaven.

En stor del av de finansiella placeringarna består av likvida innehav som snabbt kan säljas. Detta är viktigt för att behålla flexibiliteten att med kort varsel kunna stödja befintliga aktiva innehav, investera i nya aktiva innehav samt delta i garantikonsortium inför nyemissioner.

En aktieinvestering som inledningsvis klassificeras som finansiell placering kan över tid utvecklas till ett aktivt noterat innehav. Genom att som mindre ägare följa bolag över tid ges vi bättre möjligheter att utvärdera såväl affärsmodeller som företagsledningar.

Finansiella aktieplaceringar utgörs därutöver av lite större ägarandelar i mindre- och medelstora noterade företag där Traction även kan vara engagerad i valberedningsarbetet.

 

Finansiella aktieplaceringar där  Tractions ägarandel överstiger fem procent:

 

Duroc

Öppna i nytt fönster

Duroc är en industrigrupp som äger och förvärvar industri- och industrihandelsverksamheter inom en rad olika branscher. Gruppens nuvarande sju bolag utgörs bland annat av IFG och Drake som tillsammans står för 55 procent av koncernens omsättning. IFG är en marknadsledande producent av polypropylenbaserade stapelfibrer i Europa. Drake är Nordamerikas ledande tillverkare av filamentgarn och stapelfiber. Övriga bolag är bland annat verksamma inom verktygshandel, underhåll av järnvägshjul och tillverkning av klimatväv till växthus. Durocs omsättning uppgick till 3 250 Mkr per december 2023 rullande 12 månaders period.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap-listan och Tractions ägande uppgår till 8 procent.

 

PION Group

Öppna i nytt fönster

PION Groups verksamhet består av segmenten Poolia, QRIOS och Uniflex. Det största segmentet, Uniflex, svarar för cirka 54 procent av koncernens omsättning och verkar inom bemanning och rekrytering av personal till industri-, logistik- och kundservicesektorn. Poolia som utgör 35 procent av omsättningen är huvudsakligen inriktat mot rekrytering av tjänstemän. Under 2022 implementerades en ny strategi att kombinera konsult- och strategitjänster med techlösningar. Strategin genomsyrar hela gruppen men med tyngdpunkt på segmentet QRIOS. PION Groups omsättning uppgick under 2023 till 2 020 Mkr.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap-listan. Tractions ägarandel är 6 procent

 

 

 

Garanterad emission

Traction har under många år medverkat som garant av publika emissioner. Det har skett i en rad olika situationer, till exempel vid aktiespridning i ”private placements”, vid börsintroduktioner, för att finansiera förvärv och expansion, ersätta förfallande lån eller för att rädda bolaget undan obestånd, samt för att stärka balansräkningen i största allmänhet.

• Traction har utfärdat garantier för bolag där vi redan är delägare, där vi avsett att bli delägare eller enbart för att säkerställa själva emissionen. Vi har ibland varit ensamma garanter och ibland ingått i garantikonsortier.
• Traction har också engagerats i kompletterande kring tjänster exempelvis som långivare tills bolaget fullföljt emissionen.
• Närliggande tjänster till emissionerna har varit att teckna i en riktad emission, utan företrädesrätt, eller att köpa någon större delägares aktiepost.
• Traction ser detta som en finansiell tjänst men är också beredd att bli en långsiktig ägare.

Traction har genom åren deltagit i dryga 30-tal garantikonsortier.