Om Traction

Traction är ett börsnoterat investmentbolag med aktiva ägarintressen i noterade och onoterade mindre och medelstora företag. Traction bedriver också en investeringsverksamhet i syfte att uppnå en god avkastning på bolagets kapital genom finansiella placeringar i huvudsakligen andra noterade företag och räntebärande tillgångar. Tractions roll som ägare bygger på ett aktivt och långsiktigt engagemang i nära samarbete med andra aktiva delägare, entreprenörer och företagsledningar. Traction har inget fokus på specifika branscher utan bedriver ett utvecklings- och förändringsarbete som är applicerbart i samtliga företag som ämnar prioritera affärsmässighet, långsiktighet och sunt företagande. Tractions aktier handlas på Nasdaq Stockholm (Mid Cap-listan).

Strategi

För att uppnå Tractions mål behövs:

 • Förmåga att identifiera intressanta affärsprojekt, situationer och attraktiva investeringsmöjligheter.
 • Förmåga att välja rätt partners; framförallt företagsledare/entreprenörer men även andra aktiva delägare.
 • Projektledare som kan ge företagsledarna det stöd och den komplettering av kompetens de behöver.
 • Samarbetspartners som kan agera projektledare, styrelseledamot, VD och/eller delägare.
 • Finansiella resurser.

Traction utvecklar och förädlar företag

AFFÄRSIDÉ

 • Att genom aktivt ägande av hel- och delägda bolag bedriva ett utvecklings- och förändringsarbete i syfte att uppnå en hög avkastning och värdetillväxt
 • Att bedriva en investeringsverksamhet i syfte att uppnå en god avkastning på bolagets kapital.

AFFÄRSFILOSOFI

• Vi är långsiktiga.
• Vi strävar inte efter att bygga upp en koncern, utan vi arbetar med ett antal oberoende företag vars värdeökning på sikt skall realiseras.
• Vårt arbetsområde är förändring och utveckling av företag generellt. Erforderlig teknisk och branschmässig kunskap måste finnas hos företaget.

MÅL

• Att varaktigt generera en ökning av Tractions substans-värde per aktie inklusive utdelning som väsentligen överstiger Stockholmsbörsens
utveckling i allmänhet.
• Att skapa lönsam tillväxt i våra hel- och delägda bolag.

STRATEGI

För att uppnå Tractions mål behövs:
• Förmåga att identifiera intressanta affärsprojekt, situationer och attraktiva investeringsmöjligheter.
• Förmåga att välja rätt partners; framförallt företagsledare/entreprenörer men även andra aktiva delägare.
• Projektledare som kan ge företagsledarna det stöd och den komplettering av kompetens de behöver.
• Samarbetspartners som kan agera projektledare, styrelseledamot, vd och/eller delägare.
• Finansiella resurser

EXITSTRATEGI

För Traction är det viktigt att våra bolag har en långsiktig tillväxt och intjäningsförmåga. Traction har inga strategiska innehav eller andra
bevekelsegrunder för sitt ägande än rent affärsmässiga. I princip är våra innehav således alltid till salu till rätt pris och till en lämplig ägare. I företag där vi har ägarkompanjoner varierar exitstrategin beroende på bolagens utvecklingsfas och specifika förutsättningar samt inte minst övriga ägares intentioner.

Traction och omvärlden

TRACTION ARBETAR MOT FLERA MÅLGRUPPER

Entreprenörer som:
• Besitter de rätta egenskaperna, d.v.s. personer som är extremt flitiga och tåliga, som kan få saker gjorda, samtidigt hålla i pengarna och se till att kunden betalar, blir nöjd och köper igen.
• Är villiga att ge upp strategiska planer till förmån för vad omvärlden (kunden) är villig att betala för och alltid är beredda på att kontinuerligt ompröva och anpassa affärsidén.
• Driver företag som har förutsättningar att expandera.
• Har en långsiktig målsättning med sitt engagemang.

Aktiva partners som i samverkan med Traction:
• Har möjlighet att arbeta operativt som projektledare, styrelseledamot eller vd.
• Agerar som aktiv delägare.
• Vill finansiera ett utköp, en nyemission eller medverka i en refinansiering av en verksamhet.

Företagsledningar, vd:ar, ägare som:
• Saknar en aktiv delägare.
• Behöver hjälp i samband med en management buy-out, utförsäljning, förvärv av en verksamhet eller vid generationsskifte.
• I övrigt behöver en kapitalstark och engagerad ägare i samband med en större transaktion.

Finansiärer, ägare, rekonstruktörer som:
• Behöver stöd i specifika situationer då det krävs akuta operativa insatser för att i kritiska skeden rekonstruera verksamheter.
• Söker en partner som har möjlighet att gå in med finansiering för att rädda en verksamhet från finansiell kollaps.
• Behöver en partner som har de ekonomiska resurser som krävs för att gå in i ett större projekt.
• Behöver en garant i samband med kapitalanskaffning.

Organisation

Utöver Tractions centrala affärsorganisation finns även ett nätverk av samarbetspartners som aktivt deltar eller har deltagit i utvecklingen av Tractions portföljbolag såsom externa styrelseledamöter, entreprenörer, ägare, chefspersoner och finansiärer. Tractions löpande redovisning hanteras av extern konsult.

Petter Stillström

VD, ekonomie magister. Verksam i Traction sedan 1999, VD sedan 2001. Tidigare verksam inom corporate finance.

Joakim Skoglund

Förvaltare och analytiker, civilekonom. Verksam i Traction sedan 2015. Tidigare portföljförvaltare och aktiestrateg på fondbolag och bank.

Johan Nilsson Wall

Analytiker, ekonomie master. Verksam i Traction sedan 2019. Tidigare aktieanalytiker på investmentbank och finansbolag.

Historia

Traction startades 1974 av entreprenören Bengt Stillström som ett enmans konsultbolag med ett kapital om några tusenlappar. I dag är Traction ett börsnoterat investmentbolag med ett eget kapital om 3,9 miljarder samtidigt som knappt en miljard kronor distribuerats till aktieägarna sedan noteringen 1997 i form av utdelning och återköp av aktier.

Tractions tjänst har alltid varit att medverka till att utveckla företag. Vi har arbetat med företagens ovanliga händelser. Med det menar vi allt utom det dagliga arbetet i företagen, där det redan funnits initiativförmåga och kompetens hos entreprenören eller andra delägare. Ofta har det handlat om hur man skall exploatera nya idéer och hur man skall styra upp verksamheter som inte fungerar bra. Som stöd för detta har vi arbetat fram en affärsfilosofi som vi genom er farenhet vet fungerar. Den är vårt instrument och rättesnöre. Man kan också säga att den blivit Tractions produkt. De ovanliga händelserna har, förutom anpassning, nyförsäljning, utveckling och produktionsstart av nya produkter, oftast gällt köp och försäljning av verksamheter, rekonstruktioner, omorganisation, rekryteringar, finansieringar, samarbeten och internationell expansion. Vi har hjälpt entreprenörerna och VD:arna och kompletterat dem, så att vi tillsammans blivit starka. Hos oss har vi haft personal med olika bakgrund, försäljning, teknik, juridik, ekonomi m.m. för att klara av denna breda ansats. Många gånger har vi varit tvungna att rycka in som tillfällig VD och förhandlare.

Under de första tio åren var Traction ett enmansföretag; därefter i början av 1980-talet skapades en central organisation som mest växte till cirka tio personer. Vi arbetar även med fristående personer i specifika projekt och det är inte ovanligt att cheferna i våra projektföretag är engagerade i styrelsen för andra företag där Traction är storägare. Bengt Stillström var VD från starten 1974 till 2001 och är idag styrelseordförande. Petter Stillström började i styrelsen 1997 och är Tractions VD sedan 2001.

Från början var vår kundbas företagare och entreprenörer. Senare tillkom större företag och banker, främst i samband med projekt för att rädda verksamheter som gått snett. Som en positiv effekt av lönsamma affärer har kapitalet växt vilket möjliggjort investeringar i större och mer mogna företag och sedan början av 1990-talet har Traction verkat som en aktiv ägare i ett flertal börsnoterade företag där vi arbetar utifrån en aktiv styrelse-/ ägarroll. Parallellt med den aktiva företagsutvecklingen har delar av kapitalet också placerats i andra noterade företag vilket över tid har bidragit till Tractions kapitaltillväxt.

Affärsmodellen började som en konsultaffär, baserad på betalning för nedlagd tid och utvecklades till att bli ett kompanjonskap med entreprenörerna – bli delägare, arbeta mot prestationsersättning och så småningom också investera eget kapital, lämna lån och ställa garantier. Under senare år har den huvudsakliga inriktningen kommit att utgöras av aktivt och långsiktigt ägande av mindre- och medelstora företag parallellt som kapitalet placerats i andra noterade aktier och räntebärande tillgångar i syfte att skapa avkastning på kapitalet.

Tractions kapitalbas har byggts upp under lång tid, utan belåning i moderbolaget, och med låg eller obefintlig skuldsättning i projektbolagen. Vi har en affärsmodell som är långsiktig och som vi tror är hållbar. Traction hjälper till att skapa sunda bolag.

Urval ur historiska projekt

 • AcadeMedia, interaktiv utbildning och senare fokus på friskolor.
 • Allgon, antenner och systemkomponenter till mobiltelefoner och basstationer.
 •  Ankarsrum Motors, volymproduktion av elmotorer (universalmotorer) för huvudsakligen konsumentprodukter, kundanpassad produktion av DC-motorer till svetstrådsmatare samt kontraktstillverkning av hushållsmaskiner.
 •  Ankarsrum Diecasting, högteknologiskt gjuteri som gjuter och efterbehandlar produkter i aluminium till huvudsakligen volymkunder inom fordonsindustrin.
 • Arvako, bemanning och rekrytering.
 • Banking Automation Ltd, insättningsmaskiner, betalningsautomater samt växlingsautomater
 • Bricad, fastighetsutveckling och förvaltning.
 • Centrum Invest, konsulter och utvecklingsbolag för köpcentra.
 • CMA Computer Marketing, uthyrning av stordatorer och försäljning av datorer.
 • Duroc, industrigrupp som under Tractions aktiva ägarperiod verkat inom bland annat laserytbehandling, tåghjulsunderhåll, sågklingor och maskinhandel. Traction är sedan förvärvet av International Fibres Group 2017 en större ägare men sedan 2020 ej aktiv i styrelsearbetet.
 • EasyT, internetresebyrå och programvara.
 • Eitech respektive EIAB, elinstallationer och entreprenader/montage.
 • Eska Komponenter, ett försök att strukturera den svenska gjuterimarknaden.
 • Gnosjö Plast, formsprutning av plastartiklar.
 • Haldex, automotive komponenter.
 • Inter Innovation, utveckling och exploatering av en mekanism för utmatning av sedlar till bankmaskiner.
 • Jarl 20, exploatering, byggnation och försäljning av bostadsrätter.
 • JC, klädkedja.
 • JP Bank, penningmäklare, bankverksamhet.
 • Kjessler & Mannerståle, teknikkonsult.
 • Know IT, konsultföretag inom IT.
 • Maxitech, tjockfilmshybrider.
 • Mutter Media/Metronome, TV produktionsbolag.
 • Nordic Camping & Resor t, kedja inom camping och stugverksamhet.
 • PartnerTech, kontraktstillverkning.
 • Standard Radio, kommunikationsradioutrustning.
 • Svecia, screentryckmaskiner.
 • Svenska Järnvägsverkstäderna, ASJ, ett specialgjuteri för tillverkning av bromsblock till rälsgående fordon.
 • Sweden Table Tennis, bordtennisutrustning under varumärket Stiga.
 • Swedish Tool, maskinhandel med fokus på verktygsmaskiner, förvärvades av Duroc 2007, grundades av Bricad.
 • Thalamus Networks, styr- och regler teknik, bredbandsnät.
 • Tolerans, rotationshäftapparater för tabloidtidningar.
 • Waterman, teknikkonsultföretag med huvudkontor i London.
 • WYG, teknikkonsultföretag med huvudkontor i Leeds.

Axplock ur senaste årens affärer

2023

2023 års resultat om 270 Mkr innebär en ökning av substansvärdet med 7 (-9) procent jämfört med Stockholmsbörsen 19 (-20) procent. Avkastningen på de aktiva innehaven uppgick till cirka 10 procent och övriga noterade aktier cirka 13 procent. Stigande marknadsräntor bidrog till högre ränteintäkter och resultatet från de räntebärande placeringar uppgick till 75 (17) Mkr. Innehavet i OEM International bidrog med 150 Mkr, Drillcon med 24 Mkr medan Nilörngruppen belastade resultatet med 57 Mkr. Ytterligare aktier förvärvades i Driver Group (13 Mkr) varigenom ägandet ökade till 27 (21) procent. Ägandet i Portmeirion Group passerade 10 procent till drygt 11 procent varigenom innehavet omklassificerades som aktivt. Under året förvärvades aktier för 20 Mkr. Aktier i OEM International avyttrades för knappt 63 Mkr. OEM International och Softronic uppvisade rekordresultat och Drillcon sitt bästa resultat sedan 2019. Även Hifab utvecklades starkt efter flera års svag utveckling där resultatet blev det bästa på över tio år. För BE Group och Nilörngruppen var 2023 mer utmanande jämfört med 2021/2022 då båda bolagen uppvisade rekordresultat. Ankarsrum Kitchen ökade försäljningen med 14 procent till drygt 240 Mkr där främst det nystartade dotterbolaget i USA bidrog till tillväxten och lönsamheten. Utdelningar från de aktiva noterade innehaven uppgick till 75 (77) Mkr där BE Group och Nilörngruppen utgjorde en dominerade andel.

2022

2022 uppvisade Traction en substansvärdeminskning om 9 procent samtidigt som Stockholmsbörsen som helhet utvecklades svagare med en avkastning (inklusive utdelning) om minus 20 procent. Tractions aktiva noterade innehav, som under 2021 bidrog med 870 Mkr till resultatet, belastade resultatet med 357 Mkr motsvarande en avkastning om -21 procent. Tractions finansiella placeringar utvecklades marginellt positivt (+1 procent) under året där större positiva bidragsgivare var innehaven i Wallenius Wilhelmsen och det brittiska teknikkonsultföretaget RPS Group Plc där två branschaktörer lämnade konkurrerande bud på bolaget. Samtidigt utvecklades innehaven i Duroc, PION Group (f.d. Poolia) och Portmeiron svagt. Tractions räntebärande placeringar utvecklades positivt i en miljö där många räntefonder uppvisade en negativ utveckling trots stigande marknadsräntor under året. Nya VD:ar tillträde i Hifab Group och Softronic. OEM International och Nilörngruppen uppvisade rekordresultat och BE Group levererade ytterligare ett resultatmässigt starkt år.

2021

2021 utvecklades resultatmässigt till Tractions bästa år hittills med ett resultat om 1 344 Mkr motsvarande en substansvärdeökning om 47 procent. Avkastningen på de aktiva noterade innehaven uppgick till cirka 76 procent där bland annat värdeförändringar på innehaven i BE Group och OEM International var stora bidragsgivare. BE Group uppvisade ett rekordresultat om knappt 500 Mkr efter skatt och bolagets aktiekurs ökade med cirka 270 procent. Även Nilörngruppen, OEM International och Softronic uppvisade rekordresultat i en omvärld präglad av Covid-19, reserestriktioner, komponentbrist och kraftigt stigande råvarupriser. Tractions finansiella placeringar, som under 2020 utvecklades svagt, återhämtade sig rejält under året och bidrog med 257 Mkr motsvarande en avkastning om cirka 47 procent. Även Tractions onoterade innehav utvecklades starkt där omvärderingar bidrog med drygt 200 Mkr till resultatet. Det är framförallt Ankarsrum Industries och Sigicom som uppvisade fortsatt lönsam tillväxt med försäljningsökningar om 110 respektive 40 procent. Svag resultatutveckling i Drillcon och Hifab. Huvuddelen av det mindre innehavet i Alternus Energy avyttrades under slutet av året med god förtjänst. Mindre nyinvestering i det onoterade bolaget Brillianze Sweden. Ökade ägandet i Driver Group till 21 procent. Avyttrade en mindre andel av innehavet i OEM International och ökade marginellt ägandet i BE Group.

2020

2020 var ett år präglat av Covid-19 och dess påverkan på hälsa och världsekonomin i till stora delar stängda nationsgränser, mötesrestriktioner och distansarbete. Därtill extremt stora penningpolitiska och fiskala stödpaket som bidrog till fortsatt tillgångsinflation på aktier och fastigheter. Stockholmsbörsen rasade kraftigt i mars och vände därefter upp successivt under året som summerade till en uppgång om 13 procent. Traction uppvisade för helåret en förlust om 19 Mkr vilket förklaras av svag utveckling för övriga noterade aktier som till stor del utgjordes av placeringar inom energisektorn och kapitalintensiva sektorer såsom t.ex. banker och basindustri. Tractions aktiva noterade innehav bidrog positivt liksom de onoterade innehaven. Överlag stabil utveckling för de aktiva innehaven trots pågående pandemi. Krister Magnusson utsågs till VD för Nilörngruppen. Stark volymökning för den helägda hushållsassistenten Ankarsrum Assistent Original™. Innehavet i Ankarsrum Motors avvecklades. Innehavet i Duroc omklassificerades som finansiell placering då Traction inte är engagerad i bolagets styrelse och ägandet sedan 2017 understiger tio procent av rösterna. Mindre nyinvesteringar i de onoterade bolagen Tengai och Medino. Ökade ägandet i Driver Group till 17 procent och i Nilörngruppen till 26 procent av kapitalet. Förvärvade drygt fyra procent av kapitalet i det brittiska AIM-listade bolaget Portmeirion i samband med en riktad emission och knappt fem procent i det irländska solparksbolaget Alternus Energy inför en inofficiell listning av bolaget aktie.

2019

Resultatmässigt ett rekordår där Traction uppvisade ett resultat om 416 Mkr motsvarande en substansvärdeökning justerat för lämnad utdelning om 16 procent. Avkastningen på de aktiva noterade innehaven uppgick till cirka 21 procent och för övriga noterade aktier till 42 procent, i en allmänt stark aktiemarknad där Stockholmsbörsen steg med cirka 35 procent. Ytterligare ett år med negativa räntor i Sverige och flera andra länder. Detta bidrog till fortsatt tillgångsinflation och allmänt utmanande förutsättningar för Traction att hitta nya attraktiva investeringsobjekt att engagera sig i som aktiv ägare. Innehavet i WYG Plc blev kortvarigt och avyttrades med god förtjänst i samband med ett bud (budpremie om 244 procent) från det amerikanska konsultföretaget TetraTech. Erhållen likvid uppgick till 91 Mkr. Mönsterås Metall försattes i konkurs vilket dock inte finansiellt påverkade Traction. Rekordresultat i flera av de aktiva innehaven såsom Drillcon, OEM International och Softronic. Svag resultatutveckling i Hifab där bl.a. kostnader för nyrekryteringar belastade resultatet. Softronics grundare, huvudägare och VD Anders Eriksson lämnade i januari över VD-skapet till Per Adolfsson. Peter Andersson utsågs i september till ny VD i BE Group. Förvärvade en större aktiepost (14,2%) i det brittiska AIM-listade bolaget Driver Group Plc för cirka 52 Mkr. Ökade ägandet marginellt i Nilörngruppen och minskade något i Duroc.

2018

Innehavet i Eitech Holding avyttrades formellt i januari efter godkännande av konkurrensprövande myndighet i Sverige. Erhållen likvid inkl. amortering av fordringar, sammantaget cirka 50 Mkr erhölls under 2018. Affären avtalades under slutet av 2017 och bidrog då också positivt till resultatet. Traction blev i februari storägare i Mönsterås Metall (49 procent) som samtidigt förvärvade Ankarsrum Diecasting av Traction. Det brittiska teknikkonsultföretaget WYG blev ett nytt aktivt innehav i och med att Traction under året i flera omgångar förvärvade 15 procent av aktierna för sammanlagt cirka 48 Mkr. Svag kursutveckling för såväl Tractions aktiva noterade innehav (-5 procent) som övriga noterade aktier i likhet med Stockholmsbörsen som helhet som också utvecklades negativt. Positiv resultat- och verksamhetsutveckling i flera av de aktiva innehaven däribland BE Group, Nilörngruppen, OEM International, Sigicom och Softronic där de fyra sistnämnda uppvisade rekordresultat. BE Group uppvisade sitt bästa resultat sedan 2008. Ägandet i BE Group ökade något till 22 procent av kapitalet genom förvärv för 15 Mkr. Ägandet i Nilörngruppen minskade något i samband med försäljning av aktier för 25 Mkr. Stark finansiell ställning med knappt 1,2 Mdr i form av likvida medel och räntebärande placeringar. Ankarsrum Industries med de operativa bolagen Ankarsrum Motors och Ankarsrum Kitchen omvärderades med -29 Mkr mot bakgrund av lågt kapacitetsutnyttjande i koncernens produktionslinor för elmotorer. Den egenägda köksmaskinen Ankarsrum Original utvecklades dock stabilt där det också finns en positiv expansionsplan för kommande år. Ny VD Carl Sigfridsson tillträdde i februari 2019.

2017

I början av 2017 förvärvade Duroc International Fibres Group mot betalning av nyemitterade aktier i Duroc. Innehavet i Waterman Group avyttrades efter ett offentligt bud, vilket för Tractions del innebar ett totalt budvärde om knappt 85 Mkr och en resultateffekt under 2017 om 40 Mkr. Aktier i Nilörngruppen

såldes för 67 Mkr, varigenom ägandet minskade till 24 procent av kapitalet och 57 procent av rösterna. Innehavet i Banking Automation Ltd avyttrades under slutet av 2017. Traction har varit delägare i Banking Automation Ltd sedan 1986. Stark kursutveckling i Drillcon (82 procent) och Softronic (71 procent) bidrog positivt till resultatet. Svag utveckling i Ankarsrumbolagen som belastade resultatet med sammantaget 60 Mkr under 2017. Stark finansiell ställning med knappt 1,2 Mdr i form av likvida medel och räntebärande placeringar. Avkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till 29 procent och avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till 13 procent.

2016

Traction uppvisade sitt bästa resultat någonsin om 401 Mkr motsvarande en avkastning om 19%. Investerade 30 Mkr i Eitech Holding AB i form av aktier och lån, motsvarande 10 procent av kapitalet och 4 procent av rösterna. Nya VD:ar tillsattes i Duroc och i Drillcon. Avyttrade samtliga aktier i Nordic Camping & Resort efter bud från den norska riskkapitalaktören Norvestor Equity AS. Ökade under året succesivt ägandet i Waterman Group varigenom ägandet ökade från 11 procent till cirka 16 procent. Aktier i Nilörngruppen såldes för 79 Mkr, varigenom ägandet minskade till 31 procent av kapitalet och 61 procent av rösterna. Förvärvade 8 procent av kapitalet och 4 procent av rösterna i Poolia och blev bolagets näst största ägare och engagerade oss i bolagets valberedning. Stark kursutveckling i Nilörngruppen (99%), BE Group (40%) och Hifab Group (36%) bidrog positivt till resultatet. Nilörngruppen och OEM International uppvisade rekordresultat. Ankarsrum Motors omvärderades med -25 Mkr beroende på en svagare utveckling. Avkastningen på övriga aktieplaceringar uppgick till 45%. Negativa inlåningsräntor bidrog till att merparten av Tractions likviditet placerades i korta räntebärande placeringar med marginellt positivt avkastning.

2015

Innehavet i PartnerTech avyttrades för drygt 100 Mkr i samband med ett bud från branschkollegan Scanfil. Nordic Camping & Resort, som fortsatte att utvecklas väl, genomförde en spridningsemission som stärkte balansräkningen och breddade aktieägarbasen. Innehavet i Switchcore såldes. BE Group genomförde en nyemission som till en betydande del garanterades av Traction. Ny VD tillsattes i BE Group och Traction övertog ordföranderollen. Nilörngruppen noterades i juni på First North samtidigt som Traction avyttrade aktier för drygt 180 Mkr, motsvarande halva innehavet vilket väsentligt bidrog till årets resultat. Förvärvade på senhösten samtliga utestående A-aktier i Nilörngruppen varigenom ägandet ökade till drygt 66% av rösterna. Nilörngruppens aktiekurs utvecklades svagt till skillnad från verksamheten som återigen levererade ett rekordresultat. Hifab Group drabbades av en oväntad och betydande rättsförlust som resulterade i att bolaget genomförde en nyemission som också garanterades av Traction. Banking Automation uppvisade ett rekordår. Stark kursutveckling i OEM International, Softronic och Waterman bidrog till resultatet medan BE Group och Hifab Group belastade resultatet. Ett större innehav i bemanningsbolaget Proffice omvärderades efter ett offentligt bud från en internationell aktör. Innehavet i Modular Streams avyttrades. Betydande avyttringar av aktiva innehav och en skeptisk syn på aktiemarknadens värderingsnivå resulterade i att Tractions likvida medel och räntebärande placeringar ökade till drygt 900 Mkr.

2014

Traction fyllde 40 år. Traction övergick till Investment Entity redovisning vilket innebär att dotterbolagen i Ankarsrum och Nilörngruppen inte längre konsolideras i Tractionkoncernen utan marknadsvärderas. Halverade innehavet i OEM International efter en stigande kursutveckling under en längre tidsperiod. OEM har som företag utvecklats mycket positivt sedan Traction blev delägare 2009 liksom dess aktiekurs. BE Group genomförde en nyemission som till stor del garanterades av Traction. Emissionen övertecknades och Traction sålde under året delar av innehavet varigenom ägandet minskade till drygt 17%. BE Group utvecklades mycket svagt vilket kraftigt belastade resultatet. Innehavet i Catella avyttrades. Deltog i en nyemissionsgaranti i fastighetsbolaget Amasten i samband med en preferensaktieemission. Duroc tillsatte en ny VD som omgående initierade ett åtgärdsprogram. Ägandet i Drillcon och Hifab Group passerade 50% av kapitalet och rösterna. Ägandet i PartnerTech ökade till drygt 23%. Nordic Camping & Resort växte och börskursen steg med 59%. Nilörngruppen uppvisade en omsättningsökning om 20% och levererade ett rekordresultat. Utöver nettoförsäljningar av aktiva innehav jämte övriga noterade aktier bidrog utdelningar från onoterade innehav till att Tractions likvida medel och räntebärande placeringar ökade till cirka 600 Mkr.

Finansiell historik

Tractions avkastning

Tioårsöversikt


Eget kapital och Substansvärde

Traction gick från och med 2014 över till investmentföretagsredovisning (IFRS 10), vilket innebär att samtliga innehav löpande marknadsvärderas istället för att konsolideras i Tractionkoncernen. Däremot konsolideras centrala Tractionbolag.  För utförligare förklaringar hänvisas till Tractions formella årsredovisning. Ack. utdelningar och återköp avser sedan noteringen 1997.

Utveckling substansvärdet Mkr

 

 

Ägarpolicy

Nedan sammanfattas Tractions ägarpolicy i noterade bolag. Tractions ägarpolicy i onoterade bolag där vi har en partner styrs också av ett kompanjonförhållande.

 • Ett bolag drivs alltid på uppdrag av ägarna och för att bereda ägarna ett så stort utbyte som möjligt.
 • Större aktieägare bör ha representanter i bolagets styrelse.
 • En huvudägare har det yttersta ansvaret att ta initiativ till förändringar av verksamheten, affärsidéerna, dess ledning, styrelsens sammansättning, större affärer och förvärv.
 • En huvudägare bör samråda med övriga större ägare och förklara ägarnas intentioner för styrelsen och bolagsledningen, samt tillse att förslag till styrelseledamöter framläggs.
 • En styrelse och ledning skall också inhämta och ta till sig ägarens intentioner och arbeta i anvisad riktning.
 • Uppköpserbjudanden, fusioner och större förvärv bör i första hand hanteras av huvudägaren.
 • Styrelseordföranden eller huvudägaren skall förankra större strukturella förändringar hos de största ägarna.
 • En huvudägare får inte gynna sig själv på bolagets bekostnad, men skall ha rätt till skälig ersättning för sin medverkan i bolagets skötsel.
 • Finns ingen huvudägare bör de större aktieägarna samråda och utforma en ägarstyrning som ersättning för bristen på huvudägare.
 • Saknas huvudägare eller ansvarstagande storägargrupp åvilar det styrelsens ordförande att med hjälp av styrelsen utfylla bristen efter bästa förmåga.
 • I styrelsen bör sitta personer med eget aktieinnehav samt andra personer som kan bidra till bolagets utveckling och som har tid att engagera sig.
 • Styrelsens sammansättning bör vara sådan att den innehåller många olika kompetenser, erfarenheter och kontaktytor.
 • Traction vill se en affärsmässig och aktiv styrelse, som väl känner sitt företag och dess omvärld, som kan komplettera och stödja verkställande direktören.
 • Styrelsen skall fatta beslut om företagets strategier, inriktning, större affärer och andra väsentliga förändringar.
 • Styrelsen skall utöva en ordentlig kontroll över företagets ekonomi, risker och möjligheter.
 • Traction vill alltid, som större ägare, delta i valberedningsarbetet.
 • Valberedningen skall innefatta representanter för ägarna. Skulle ägandet upphöra bör vederbörande representant omedelbart avgå ur valberedningen.
 • Traction önskar alltid utse minst en styrelseledamot i bolag där Traction innehar en större aktiepost.
 • Traction avser alltid att i alla bolag tillämpa Tractions metodik för affärsutveckling och verkar för att övriga styrelseledamöter och företagsledare arbetar i samma anda.
 • Optionsprogram till anställda bör endast göras om den anställde erlägger en marknadsmässig kapitalinsats.
 • Riktade nyemissioner till nya större ägare kan vara lämpliga i mindre bolag som därigenom kan undvika negativ kurspåverkan och få en bättre ägarstruktur.

Hållbarhet

Traction är ett investmentföretag med ägarintressen i ett flertal företag inom olika branscher, varierande utvecklingsskede och geografiskt fokus. Tractions möjligheter att påverka utvecklingen i innehaven varierar beroende på ägarandel och andra delägarens villighet att följa Tractions synsätt, men Tractions medarbetare liksom styrelseledamöterna i projektföretagen förväntas alltid tillse så att ledningarna i företagen lägger stor vikt i det löpande hållbarhetsarbetet som måste anpassas utifrån respektive företags situation och lokala förutsättningar.

Tractions utvecklingsmodell baseras på att respektive bolagsledning och styrelse tar fullt ansvar för att respektive företag följer rådande lagar och regler och alltid agerar på ett etiskt och affärsmässigt sunt sätt. Detta innebär att Traction förväntar sig att man aldrig tolererar brott mot mänskliga rättigheter, utpressning, korruption, barn- och tvångsarbete, diskriminering etc. Traction förväntar sig vidare att man analyserar risker och formulerar mål och har ändamålsenliga processer på plats för att hantera och följa upp hållbarhetsrelaterade risker.

Praktiskt taget innebär varje mänsklig aktivitet och företagande någon slags belastning på miljön. En hållbar verksamhet, enligt Traction, ser till att minimera och avväga miljöbelastningen mot den nyttighet verksamheten tillför.

Traction undviker att engagera sig i företag som enligt Traction inte tillför någon egentlig nytta för sin kund eller samhället i stort utan istället mest bidrar till tragedier i form av beroende, fattigdom, dödsfall eller annat onödigt lidande. Exempel på detta är företag som sysslar med sprit, droger, tobak och spelbolag där syftet är att införliva kunden i ett spelberoende där kunden spelar bort sina besparingar. Kreditgivningsföretag vars existens baseras på kunders desperata behov av likviditet passar heller inte in i Tractions investeringskriterier. Traction undviker även engagemang i företag som utvecklar och säljer krigsmateriel även om sådana företag dessvärre behövs för att säkerställa fria och öppna samhällen.