Innehav

Aktiva Noterade Innehav

Traction är en aktiv storägare i ett antal mindre och medelstora noterade bolag. Vi investerar i företag där vi ser en betydande omvärderingspotential och där riskerna är hanterbara. Andra affärer i noterade företag kan innebära att vi garanterar nyemissioner i företag som har behov av nytt kapital och där vi ser möjligheter till god avkastning. I några av nedanstående företag har Traction varit delägare innan de blev publikt noterade och vi deltog aktivt i deras respektive noteringsprocesser. Nedanstående bolag avser bolag där Traction har en ägarandel överstigande 10 procent eller bolag där Traction har en aktiv roll genom att vara representerade i styrelsen.

BE Group

Öppna i nytt fönster

BE Group är ett handels- och serviceföretag inom stål- och metallbranschen. Bolagets cirka 10 000 kunder finns framför allt inom verkstads- och byggindustrin i Sverige, Finland och Baltikum, där BE Group är en av marknadens ledande leverantörer. Med gedigen kompetens och effektiva processer inom inköp, logistik och enklare produktion erbjuder BE Group lagerförsäljning, produktionsservice och direktleveranser utifrån deras specifika behov av stål- och metallprodukter. BE Group har drygt 700 anställda och omsatte 4,3 miljarder kronor under 2017. Huvudkontoret ligger i Malmö. Under 2017 förbättrades det underliggande rörelseresultatet från 33 till 82 Mkr. Traction har varit engagerad i bolagets styrelse sedan 2012 och sedan 2015 är Tractions vd också ordförande. BE Group är sedan november 2006 noterat på NASDAQ Stockholm.

 

Drillcon

Öppna i nytt fönster

Drillcon är Europas största företag inom kärnborrning och en stor raiseborrningsentreprenör. Bolagets marknad utgörs av kunder inom gruv- och anläggningsindustrin. Den huvudsakliga verksamheten drivs idag genom dotterbolag i Sverige, Portugal, Spanien och Norge. 2016 startade Drillcon verksamhet i Sydamerika med etablering i Chile. Genom dessa dotterbolag utför Drillcon tjänster till kunder i ett flertal länder. I Sverige levererar Drillcon borrtjänster till bl.a. Boliden, LKAB och Lundin Mining. Kärnborrning används för att ta materialprover i berg och kan även användas för betongförstärkning, medan raiseborrning är en metod för att borra schakt i berg, bland annat för ventilation och gruvhissar. Tjänsterna erbjuds på samtliga geografiska marknader. Drillcon har varit i branschen sedan 1963 och har huvudkontor i Nora. Under senare år har Drillcon investerat kraftigt för att möta ökad efterfrågan inom både kärn- och raiseborrning. Traction är delägare i Drillcon sedan hösten 2008 och efter ett budpliktsbud 2013 ökade ägandet väsentligt och uppgår i dagsläget till 54%. Drillcon är listat på NASDAQ Stockholm, First North.

 

 

Duroc

Öppna i nytt fönster

Duroc är en industrigrupp som äger industri- och industrihandelsverksamheter inom ett antal olika branscher. Bolaget har under senare år genomgått betydande förändringar och i början av 2017 växte Duroc väsentligt genom ett apportförvärv av International Fibres Group AB (”IFG”) som också innebar att Duroc fick en ny huvudägare i form av Peter Gyllenhammar AB. IFG tillverkar över 100.000 ton syntetiskt fiber och garn per år i sina fabriker i USA, Storbritannien, Österrike och Belgien. Syntetiskt fiber används för exempelvis som växtskydd och jordavskiljande markväv men också i personbilar såsom traditionell heltäckningsmatta liksom som förstärknings- och isoleringsmaterial i skärmar och plåtdelar. IFGs omsättning uppgår till cirka 1,8 Mdr. Andra väsentliga företag i koncernen är Duroc Machine Tool som säljer verktygsmaskiner på den nordiska och baltiska marknaden samt Duroc Rail som underhåller och svarvar järnvägshjul. Duroc har cirka 770 anställda och omsätter cirka 2,3 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. 

 

Hifab Group

Öppna i nytt fönster

Hifab Group är ett av Sveriges ledande projektledningsföretag inom samhällsbyggnad. Hifab stöttar sina uppdragsgivare genom alla delar av byggprojekt, från tidiga strategiska frågeställningar till färdigställande och förvaltning. Utifrån den specifika situationen i projektet erbjuder Hifab konsulter som tar fullt projektansvar eller specialister som driver specifika delprojekt. Sedan 1947 har ambitionen varit densamma – att förverkliga kundernas idéer.

Hifab levererar tjänster över hela Sverige och bidrar till en hållbar samhällsutveckling inom ett flertal marknadssegment, exempelvis fastighet, infrastruktur, industri, miljö, energi och processteknik. Internationellt leder Hifab, genom flera dotterbolag biståndsfinansierade utvecklingsprojekt inom infrastruktur, vattentillförsel, energieffektivisering och landsbygdsutveckling i över 20 länder runt om i världen.

Hifab har cirka: 350 medarbetare och omsatte 2017 445 MSEK, varav cirka 75 procent i Sverige och 25 procent i internationella uppdrag. Hifab är noterat på NASDAQ OMX First North.

 

Nilörngruppen

Öppna i nytt fönster

Nilörngruppen är en internationell koncern, grundad 1977, som tillför varumärken mervärde genom branding och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer till kunder framförallt inom mode- och konfektionsindustrin. Kunderna kan förenklat kategoriseras som varumärkesägare och kedjeföretag. Nilörngruppen strävar efter att öka kundernas konkurrensförmåga genom att erbjuda tjänster som täcker alla designresurser inklusive ett logistiksystem som garanterar pålitliga och korta leveranstider. Nilörngruppen är en av Europas ledande aktörer med en omsättning om 680 Mkr.

Nilörngruppen levererar över 1 miljard etiketter per år av olika storlekar och typ. Nilörngruppen finns representerat med dotterbolag i tolv länder; Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Storbritannien, Portugal, Hongkong, Indien, Turkiet, Bangladesh, Pakistan samt Kina, och cirka 80 procent av omsättningen sker utanför Norden. Därutöver verkar Nilörngruppen i Schweiz, Österrike, Italien och Spanien. Nilörngruppen har etablerade logistikcentra på de viktiga platserna Hong Kong, Turkiet, Indien, Bangladesh, Kina och Pakistan. Koncernen har egen produktion av tryckta etiketter i England, Turkiet, Indien och Hong Kong samt produktion av vävda och tryckta etiketter i Portugal. Sedan Traction köpte ut Nilörngruppen från börsen 2009 har bolaget utvecklats starkt och har i dagsläget en god lönsamhet. I juni 2015 noterades Nilörn på Nasdaq First North och 2018 flyttades bolaget upp till att vara noterat på NASDAQ Stockholm.

 

OEM International

Öppna i nytt fönster

OEM International är en av Europas ledande teknikhandelskoncerner inom industriella komponenter och system. Totalt säljer koncernen till över 25 000 kunder på utvalda marknader i norra, centrala och östra Europa.

OEM erbjuder ett brett och djupt sortiment som omfattar fler än 50 000 produkter från cirka 300 ledande och specialiserade leverantörer inom elkomponenter, flödesteknik, motorer och transmissioner, kullager och tätningar, apparatkomponenter samt belysning. Genom att ha en väl utvecklad lokal marknadsorganisation och effektiv logistik utgör OEM ett bättre alternativ för leverantörerna än egna säljbolag. OEM bidrar med hög kunskap och service och marknadsför produkterna utifrån respektive marknads specifika förutsättningar. Därtill anpassas sortimentet till varje enskild marknad och den lokala organisationen har till uppgift att kontinuerligt söka efter nya produkter och företag för att ytterligare öka konkurrenskraften i kunderbjudandet. Traction har varit ägare i OEM sedan slutet av 2009 och är engagerat i styrelsen sedan våren 2010. OEM International är noterat på NASDAQ Stockholm

Softronic

Öppna i nytt fönster

Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Softronic har en helhetssyn på förändring som innebär att bolaget kan stödja kunderna inom allt från strategi till struktur inklusive organisation, processer och IT. Kunderna är främst medelstora och större företag samt organisationer i Sverige. Kundrelationerna präglas av långsiktighet och bolagets samarbeten sträcker sig ofta 10 – 20 år tillbaka i tiden.

Ett exempel på Softronics erbjudande är antipenningtvättstjänsten CM1 där över 100 kunder, exempelvis Finansinspektionen, Swedbank och Skandiabanken får hjälp med att övervaka och identifiera transaktioner som kan vara förknippade med kriminell verksamhet och terrorism. Softronic grundades 1984 av Anders Eriksson som fortfarande är bolagets röstmässigt största ägare. Merparten av Softronics anställda är representerade i Stockholm. Bolaget är även verksamt i Göteborg, Malmö, Sundsvall, Arjeplog och Överkalix. Softronic är noterat på NASDAQ Stockholm.

Aktiva Onoterade Innehav

Tractions aktiva onoterade innehav består både av hel- och majoritetsägda företag såväl som minoritetsägda företag. I de minoritetsägda företagen samarbetar vi med entreprenörer och andra aktiva delägare. Affärsidén är att som en aktiv kompanjon utveckla framgångsrika företag. De majoritetsägda företagen har vanligtvis varit ”turnaround” projekt, rekonstruktioner, ledningsutköp eller liknande. Traction har genom åren medverkat till att börsnotera flera onoterade företag.

Ankarsrum Motors

Öppna i nytt fönster

Ankarsrum Motors utvecklar och tillverkar elmotorer, samt tillhörande komponenter och produkter där en elmotor ingår. Huvuddelen av Ankarsrum Motors kunder finns inom industrin i USA och Europa. Verksamheten är uppdelad i DC-motorer, universalmotorer samt köksprodukter.

Inom DC-motorer och segmentet svetstrådsmatare är Ankarsrum Motors idag en av de ledande fristående producenterna i världen till ett stort antal kunder. Produktionen präglas av kundanpassade lösningar där det ställs höga krav på kvalitet och pålitlighet. Andra köpare av DC- motorer finns bl.a. inom vårdsektorn, jordbruksmaskiner och övrig industri. Inom universalmotorer har Ankarsrum Motors en högautomatiserad produktionslinje med betydande kapacitet. Genom åren har bolaget producerat miljontals motorer till huvudsakligen hushållsmaskiner med höga krav på kvalitet och livslängd.

Bolaget tar ofta ett integrerat utvecklingsansvar för produkter i nära samarbete med kunden. Ankarsrum Motors har en högt driven automatisering av produktionen och bolaget investerar i samarbete med sina kunder i anpassningar till tystare, driftsäkrare och vibrationsfria elmotorer. Ankarsrum Motors tillverkar också den klassiska svenska hushållsassistenten Assistent Original™, som varit i produktion sedan 1940.

Ankarsrum Kitchen

Öppna i nytt fönster

Ankarsrum Kitchen är ett bolag som marknadsför och säljer hushållsmaskinen Assistent Original™ från Ankarsrum. Assistent Original är en svensk klassiker från 1940 och har uppdaterats många gånger sedan dess. Maskinen tillverkas och monteras av Ankarsrum Motors. Sedan 2014 äger bolaget varumärket Assistent Original™. Bolaget har en etablerad försäljning på den svenska hemmamarknaden och exportförsäljning via distributörer. Assistent Original säljs förutom i de nordiska länderna även till bl.a. Tyskland, England, USA och Kina. Antalet distributörer ökar för varje år. I Sverige säljs ungefär hälften av hushållsmaskinerna via näthandeln.

 

Mönsterås Metall

Öppna i nytt fönster

AB Mönsterås Metall levererar gjutgods i aluminium för kunder med högt ställda tekniska krav. I februari 2018 förvärvade Mönsterås Metall Ankarsrum Die Casting av Traction. I samband med detta blev Traction största ägare i Mönsterås Metall. Produktionen omfattar pressgjutgods i stora volymer, sammantaget med specialprodukter i mindre serier som kokill- eller sandgjuts för kunder inom flera industrisegment.

Inom pressgjuterisidan tillverkar och säljer Mönsterås Metall Gruppen högkvalitativt pressgjutgods i aluminium, bl.a. till fordonsindustrin i Europa. Bolaget är nischat på tillverkning av gjutgods som kräver hög precision, hög grad av renhet och som är nästintill porfritt. Komponenterna ingår ofta i avancerade system. Mönsterås Metall-gruppen har 15 gjutmaskiner som arbetar med låskrafter mellan 160 och 970 ton fördelat på två anläggningar i Mönsterås och Ankarsrum.

Mönsterås Metall-gruppen tillverkar även aluminiumgjutgods i mindre serier och med avancerad geometri genom sand- och kokillgjutning. Efterbearbetningen sker i effektiva automatiserade bearbetnings- och tvättceller. Inom Mönsterås Metall-gruppen finns certifieringar enligt ISO9001, ISO/TS16949 och ISO14001.

Både Mönsterås Metall och Ankarsrum Die Casting har gått igenom en omställningsperiod de senaste åren. Med aktivt säljarbete och effektivisering av produktionen förväntas resultatet att öka under 2019.

 

Recco Holding

Öppna i nytt fönster

Recco Holding äger genom dotterbolag räddningssystemet RECCO som används av mer än 700 räddningsorganisationer, bergsräddningstjänster och helikopterbolag i världen för att hitta lavinoffer. Systemet är tvådelat och består av RECCO-detektorer som används av organiserade räddningsgrupper och  RECCO-reflektorer fästa i skidutrustningen, t.ex. på  kläder, hjälmar och pjäxor. RECCO bygger på en radarteknik som möjliggör en snabb och exakt lokalisering av en person som bär en RECCO-reflektor. Reflektorerna är helt passiva och kräver varken batteri eller kunskap för att användas. RECCO-systemet är avsett för organiserad räddning och är inte ett alternativ utan ett komplement till användandet av sökutrustning som möjliggör kamraträddning. Genom att RECCO-systemet möjliggör en snabbare sökinsats, så ges skid- och snowboardåkare som hamnat i en lavin en ytterligare chans att bli räddade i tid. RECCO-systemet finns på  samtliga etablerade skidorter i världen.

Efter flera års utvecklingsarbete så finns nu en helikopterburen detektor som kan användas året om för att snabbt hitta bärare av RECCO-reflektorer också i andra nödsituationer än lavinolyckor, och RECCO-reflektorer lanseras därför av flera ledande varumärken i sommarkollektioner under 2019. Detta leder till en betydligt större marknad för RECCO framöver vilket kommer att öppna möjligheter för betydande tillväxt.

Sigicom

Öppna i nytt fönster

Sigicom är Nordens ledande leverantör av fältmätsystem för obemannad övervakning av vibrationer, buller och andra miljöstörningar (exempelvis partiklar i luft). Fältmätsystemen övervakar bygg- och anläggningsarbeten, gruvor, bergtäkter samt väg- och tågtrafik. Sigicom säljer sina mätsystem och tjänster på en global marknad. Exporten står för huvuddelen av omsättningen. Stora marknader för Sigicom är USA, England och Norden.

Bolaget har utvecklat marknadens mest innovativa och kompletta fältmätsystem från sensor till webbpresentation och rapportering. För Sigicoms kunder innebär det en enkel installation, automatiserade mätningar och en kostnadseffektiv övervakning. Sensorerna mäter kontinuerligt vad som händer och kan triggas av en viss störning och kan då registrera detaljerade signalförlopp och ge valda användare larm. Mätinstrumenten tål tuffa miljöer och har mycket hög noggrannhet och tillförlitlighet. Sigicom erbjuder förutom webbaserade applikationsprogram även support, service och regelbunden kalibrering.

Sigicom har en ambitiös tillväxtagenda baserat på produktledarskap och internationalisering. Sigicom har investerat kraftigt i utveckling av en ny instrumentplattform som lanserades under 2017. Sigicom är inne i en intensiv internationaliseringsfas och har idag en tydligt växande utlandsmarknad. 2018 uppnådde bolaget för första gången mer än 100 miljoner kr i årsomsättning.

Finansiella Placeringar

Tractions investeringar, utöver aktiva innehav, klassificeras som finansiella placeringar. Dessa utgörs huvudsakligen av aktier, företagsobligationer och certifikat. Sammansättningen av olika tillgångsslag styrs till stor del beroende på rådande marknadsförutsättningar.

Syftet med de finansiella placeringarna är, till skillnad från de aktiva innehaven, inte att skapa värde genom aktivt ägande. Snarare är målet att genom mer traditionell förvaltning skapa löpande avkastning även på den del av Tractions kapital som inte sysselsätts i de aktiva innehaven. Storleken på de totala finansiella placeringarna beror således på hur stor del av kapitalet som vid ett givet tillfälle är investerat i aktiva innehav. De finansiella placeringarna utvärderas löpande och har i snitt en kortare investeringshorisont än aktiva innehav.

En aktieinvestering som inledningsvis klassificeras som finansiell placering kan över tid utvecklas till ett aktivt noterat innehav. Genom att som mindre ägare följa bolag över tid ges vi bättre möjligheter att utvärdera såväl affärsmodeller som företagsledningar.

En stor del av de finansiella placeringarna består av likvida innehav som snabbt kan säljas. Detta är viktigt för att behålla flexibiliteten att med kort varsel kunna stödja befintliga aktiva innehav, investera i nya aktiva innehav samt delta i garantikonsortium inför nyemissioner eller andra refinansieringssituationer.

Sentimentet på de globala finansiella marknaderna fortsatte att vara positivt under 2017 och Tractions finansiella placeringar utvecklades väl under året.

 

Garanterad emission

Traction har under många år medverkat som garant av publika emissioner. Det har skett i en rad olika situationer, till exempel vid aktiespridning i ”private placements”, vid börsintroduktioner, för att finansiera förvärv och expansion, ersätta förfallande lån eller för att rädda bolaget undan obestånd, samt för att stärka balansräkningen i största allmänhet.

• Traction har utfärdat garantier för bolag där vi redan är delägare, där vi avsett att bli delägare eller enbart för att säkerställa själva emissionen. Vi har ibland varit ensamma garanter och ibland ingått i garantikonsortier.
• Traction har också engagerats i kompletterande kring tjänster exempelvis som långivare tills bolaget fullföljt emissionen.
• Närliggande tjänster till emissionerna har varit att teckna i en riktad emission, utan företrädesrätt, eller att köpa någon större delägares aktiepost.
• Traction ser detta som en finansiell tjänst men är också beredd att bli en långsiktig ägare.

Traction har genom åren deltagit i dryga 30-tal garantikonsortier.