Innehav

Aktiva Noterade Innehav

Traction är en aktiv storägare i ett antal mindre och medelstora noterade bolag. Vi investerar i företag där vi ser en betydande omvärderingspotential och där riskerna är hanterbara. Andra affärer i noterade företag kan innebära att vi garanterar nyemissioner i företag som har behov av nytt kapital och där vi ser möjligheter till god avkastning. I några av nedanstående företag har Traction varit delägare innan de blev publikt noterade och vi deltog aktivt i deras respektive noteringsprocesser. Nedanstående bolag avser bolag där Traction har en ägarandel överstigande 10 procent eller bolag där Traction har en aktiv roll genom att vara representerade i styrelsen.

BE Group

Öppna i nytt fönster

BE Group är ett handels- och serviceföretag inom stål- och metallbranschen. Bolagets cirka 10 000 kunder finns framför allt inom verkstads- och byggindustrin i Sverige, Finland och Baltikum, där BE Group är en av marknadens ledande leverantörer. Med gedigen kompetens och effektiva processer inom inköp, logistik och enklare produktion erbjuder BE Group lagerförsäljning, produktionsservice och direktleveranser utifrån deras specifika behov av stål- och metallprodukter. BE Group har drygt 650 anställda och omsatte 4,8 miljarder kronor under 2018. Huvudkontoret ligger i Malmö. Traction har varit engagerad i bolagets styrelse sedan 2012. BE Group är sedan november 2006 noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap-listan.

 

Drillcon

Öppna i nytt fönster

Drillcon är Europas största företag inom kärnborrning och en stor raiseborrningsentreprenör. Bolagets marknad utgörs av kunder inom gruv- och anläggningsindustrin. Den huvudsakliga verksamheten drivs idag genom dotterbolag i Sverige, Portugal, Spanien och Norge. 2016 startade Drillcon verksamhet i Sydamerika, med etablering i Chile. Genom dessa dotterbolag utför Drillcon tjänster till kunder i ett flertal länder. I Sverige levererar Drillcon borrtjänster till bl.a. Boliden, LKAB och Lundin Mining. Kärnborrning används för att ta materialprover i berg och kan även användas för betongförstärkning, medan raiseborrning är en metod för att borra schakt i berg, bland annat för ventilation och gruvhissar. Tjänsterna erbjuds på samtliga geografiska marknader. Drillcon har varit i branschen sedan 1963 och har huvudkontor i Nora. Under senare år har Drillcon investerat kraftigt för att möta ökad efterfrågan inom både kärn- och raiseborrning. Traction är delägare i Drillcon sedan hösten 2008 och äger sedan 2013 över 50 procent av aktierna. Drillcon är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

 

 

Duroc

Öppna i nytt fönster

Duroc är en industrigrupp som äger industri- och industrihandelsverksamheter inom en rad olika branscher. Koncernens verksamhet bedrivs i dotterbolag inom affärsområdena Fiber, Industrihandel och Övrig industri. Duroc har genomgått en omfattande omstrukturering de senaste åren då olönsamma dotterbolag har sålts av eller avvecklats, och därefter sammanslagningen med International Fibres Group AB, ”IFG”. IFG tillverkar cirka 100 000 ton fibrer och garn per år i sina dotterbolag i USA, Storbritannien, Österrike och Belgien. Fibern används för en mängd applikationer av industriella köpare inom t.ex. bil-och textilindustrin. Under 2018 förvärvades Universal Power Nordic som är återförsäljare av dieselmotorer för industriellt bruk. Peter Gyllenhammar AB är numera största ägare med 80 procent av aktiekapitalet och rösterna i det utvidgade Duroc. Tractions ägande i Duroc uppgår till knappt 10 procent av aktierna. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap-listan.

 

Hifab Group

Öppna i nytt fönster

Hifab Group är en av Sveriges ledande koncerner inom projektledning, med över 65 års er farenhet inom fastighetsbranschen och alla dess discipliner. Hifab tillhandahåller projektledning och rådgivning inom hus & industri, transport & infrastruktur, miljö & energi samt processteknik, och i projekten finns det alltid ett fokus på hållbarhet. Genom verksamheterna i Hifab International och Hifab OY har man ett betydande internationellt engagemang och är delaktig i ett flertal utvecklingsprojekt i ett 20-tal länder. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

 

Nilörngruppen

Öppna i nytt fönster

Nilörngruppen är en internationell koncern, grundad 1977, som tillför varumärken mervärde genom branding och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer till kunder framförallt inom mode- och konfektionsindustrin. Kunderna kan förenklat kategoriseras som varumärkesägare och kedjeföretag. Nilörngruppen strävar efter att öka kundernas konkurrensförmåga genom att erbjuda tjänster som täcker alla designresurser inklusive ett logistiksystem som garanterar pålitliga och korta leveranstider.

Nilörngruppen är en av Europas ledande aktörer med en omsättning om 729 Mkr. Nilörngruppen levererar över 1,5 miljarder etiketter per år av olika storlekar och typ. Nilörngruppen finns representerat med dotterbolag i tolv länder; Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Storbritannien, Portugal, Hongkong, Indien, Turkiet, Bangladesh, Pakistan samt Kina, och cirka 80 procent av omsättningen sker utanför Norden. Därutöver verkar Nilörngruppen i Schweiz, Österrike, Italien och Spanien. Nilörngruppen har etablerade logistikcentra på de viktiga platserna Hong Kong, Turkiet, Indien, Bangladesh, Kina och Pakistan. Koncernen har egen produktion av tryckta etiketter i England, Turkiet, Indien och Hong Kong samt produktion av vävda och tryckta etiketter i Portugal. Sedan Traction köpte ut Nilörngruppen från börsen 2009 har bolaget utvecklats starkt och har i dagsläget en god lönsamhet. I juni 2015 noterades Nilörn på Nasdaq First North i Stockholm och sedan april 2018 är bolaget noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap-listan.

 

OEM International

Öppna i nytt fönster

OEM International är en av Europas ledande teknikhandelskoncerner inom industriella komponenter och system. Totalt säljer koncernen till över 25 000 kunder på utvalda marknader i norra, centrala och östra Europa. OEM erbjuder ett brett och djupt sortiment som omfattar fler än 50 000 produkter från cirka 300 ledande och specialiserade leverantörer inom elkomponenter, flödesteknik, motorer och transmissioner, kullager och tätningar, apparatkomponenter samt belysning.

Genom att ha en väl utvecklad lokal marknadsorganisation och effektiv logistik utgör OEM ett bättre alternativ för leverantörerna än egna säljbolag. OEM bidrar med hög kunskap och service och marknadsför produkterna utifrån respektive marknads specifika förutsättningar. Därtill anpassas sortimentet till varje enskild marknad och den lokala organisationen har till uppgift att kontinuerligt söka efter nya produkter och företag för att ytterligare öka konkurrenskraften i kunderbjudandet.

OEM har de senaste åren utvecklats starkt och under 2018 uppvisades rekordresultat. Traction har varit storägare i OEM sedan slutet av 2009 och är engagerat i styrelsen sedan våren 2010. OEM International är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-listan.

 

 

Softronic

Öppna i nytt fönster

Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Softronic har en helhetssyn på förändring som innebär att bolaget kan stödja kunderna inom allt från strategi till struktur inklusive organisation, processer och IT. Kunderna är främst medelstora och större företag samt organisationer i Sverige. Kundrelationerna präglas av långsiktighet och bolagets samarbeten sträcker sig ofta 10 – 20 år tillbaka i tiden. Ett exempel på Softronics erbjudande är antipenningtvättstjänsten CM1 där över 100 kunder får hjälp med att övervaka och identifiera transaktioner som kan vara förknippade med kriminell verksamhet och terrorism. Inom CM1 granskas dagligen över 600 miljoner transaktioner. Softronic grundades 1984 av Anders Eriksson som lämnade VD posten i januari 2019 till Per Adolfsson. Anders Eriksson är röstmässigt bolagets största ägare och kommer även framöver att vara fortsatt engagerad i styrelsen.

Merparten av Softronics anställda är representerade i Stockholm. Bolaget är även verksamt i Göteborg, Malmö, Sundsvall, Arjeplog, Överkalix och i Danmark. Softronic är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap-listan.

Aktiva Onoterade Innehav

Tractions aktiva onoterade innehav består både av hel- och majoritetsägda företag såväl som minoritetsägda företag. I de minoritetsägda företagen samarbetar vi med entreprenörer och andra aktiva delägare. Affärsidén är att som en aktiv kompanjon utveckla framgångsrika företag. De majoritetsägda företagen har vanligtvis varit ”turnaround” projekt, rekonstruktioner, ledningsutköp eller liknande. Traction har genom åren medverkat till att börsnotera flera onoterade företag.

Ankarsrum

Öppna i nytt fönster

Ankarsrum Industries är en industrigrupp som utgår från Ankarsrum nära Västervik, och är den moderna formen av ett bruk med mer än 350 års historia. Idag bedrivs inom Ankarsrum Industries dels elmotortillverkning dels produktion och försäljning av den klassiska hushållsmaskinen Assistent Original. Dessa verksamheter sker genom dotterbolagen Ankarsrum Motors och Ankarsrum Kitchen. Därutöver finns dotterbolaget Ankarsrum Fastighets AB som hyr ut lokaler till systerbolagen samt externa hyresgäster.

Ankarsrum Motors utvecklar och tillverkar elmotorer, samt tillhörande komponenter och produkter där en elmotor ingår. Huvuddelen av Ankarsrum Motors kunder finns inom industrin i USA och Europa. Verksamheten utgörs av produktion av DC och universalmotorer samt köksprodukter.

Inom DC-motorer och segmentet svetstrådsmatare är Ankarsrum Motors idag en av de ledande fristående producenterna i världen till ett stort antal kunder. Produktionen präglas av kundanpassade lösningar där det ställs höga krav på kvalitet och pålitlighet där ofta specifika krav på styrning och växel är en viktig förutsättning för att kunna vara konkurrenskraftig. Andra köpare av DC- motorer finns bl.a. inom vårdsektorn, jordbruksmaskiner och övrig industri.

Inom universalmotorer har Ankarsrum kunder som tillverkar hushållsmaskiner med höga krav på kvalitet och livslängd. Bolaget tar ofta ett integrerat utvecklingsansvar för produkter i nära samarbete med kunden. Bolaget tillverkar också den klassiska svenska hushållsassistenten Assistent Original™, som varit i produktion sedan 1940 och som säljs av systerbolaget Ankarsrum Kitchen. Ankarsrum Motors har en högt driven automatisering av produktionen och bolaget investerar i samarbete med sina kunder i anpassningar till tystare, driftsäkrare och vibrationsfria elmotorer.

Ankarsrum Kitchen

Öppna i nytt fönster

Ankarsrum Kitchen är ett säljbolag som marknadsför och säljer hushållsmaskinen Assistent Original™ från Ankarsrum. Assistent Original är en svensk klassiker från 1940 och har uppdaterats många gånger sedan dess. Maskinen tillverkas och monteras av Ankarsrum Motors. Sedan 2014 äger bolaget varumärket Assistent Original™. Bolaget har en stark etablerad försäljning på den svenska hemmamarknaden och

exportförsäljning via distributörer. Assistent Original säljs förutom i de nordiska länderna även till bl.a. Tyskland, England, USA och flera länder i Asien. Antalet distributörer ökar för varje år. I Sverige säljs nästan hälften av hushållsmaskinerna via näthandeln.

 

Recco Holding

Öppna i nytt fönster

Recco Holding äger RECCO, vilket är ett räddningssystem som används av mer än 800 räddningsorganisationer, fjällräddningstjänster och helikopterbolag i världen för att hitta lavinoffer och saknade personer. Systemet är tvådelat och består av RECCO-detektorer som används av professionella räddningsgrupper och RECCO-reflektorer vilka är inbyggda i skidutrustningen såsom i kläder, hjälmar och pjäxor. RECCO bygger på en radarteknik som möjliggör en snabb och exakt lokalisering av en person som bär en RECCO-reflektor. Reflektorerna är helt passiva och kräver varken batteri eller kunskap för att användas. RECCO-systemet är avsett för organiserad räddning och är inte ett alternativ utan ett komplement till användandet av sökutrustning som möjliggör kamraträddning.

Genom att RECCO-systemet möjliggör en snabbare sökinsats, så ges skid- och snowboardåkare som hamnat i en lavin en ytterligare chans att bli räddade i tid. RECCO- systemet finns etablerat på samtliga skidorter av dignitet i världen.

Under 2018 har framgångsrika tester gjorts av ett nytt, helikopterburet söksystem, som utöver lavinräddningar betydligt vidgar användningsområdet för RECCO till att söka efter försvunna i skog och mark, samt till sjöss. RECCO förväntas därför växa under kommande år när RECCO-reflektorer skall sättas in även i andra friluftsprodukter och utrustningsdetaljer.

 

Sigicom

Öppna i nytt fönster

Sigicom är Nordens ledande leverantör av fältmätsystem för obemannad övervakning av vibrationer, buller och andra miljöstörningar (exempelvis partiklar i luft). Fältmätsystemen övervakar trådlöst bygg- och anläggningsarbeten, gruvor, bergtäkter samt väg- och tågtrafik. Sigicom säljer sina mätsystem och tjänster på en global marknad. Exporten står för huvuddelen av omsättningen och den fortsätter att öka. Stora marknader för Sigicom är USA, England och Norden. Bolaget har utvecklat marknadens mest innovativa och kompletta fältmätsystem från sensor till webbpresentation och rapportering. För Sigicoms kunder innebär det en enkel installation, automatiserade mätningar och en kostnadseffektiv övervakning. Sensorerna mäter kontinuerligt vad som händer och kan triggas av en viss störning och kan då registrera detaljerade signalförlopp och ge valda användare larm. Mätinstrumenten tål tuffa miljöer och har mycket hög noggrannhet och tillförlitlighet. Sigicom erbjuder förutom webbaserade applikationsprogram

även support, service och regelbunden kalibrering. Sigicom har en ambitiös tillväxtagenda baserat på produktledarskap och internationalisering. Sigicom har investerat kraftigt i utveckling av en ny instrumentplattform som lanserades 2017. Sigicom är inne i en intensiv internationaliseringsfas med egen verksamhet i Storbritannien och USA, samt ett stigande antal kunder över hela Europa.

Finansiella Placeringar

Tractions investeringar, utöver aktiva innehav, klassificeras som finansiella placeringar. Dessa utgörs huvudsakligen av aktier, företagsobligationer och certifikat. Sammansättningen av olika tillgångsslag styrs till stor del beroende på rådande marknadsförutsättningar.

Syftet med de finansiella placeringarna är, till skillnad från de aktiva innehaven, inte att skapa värde genom aktivt ägande. Snarare är målet att genom mer traditionell förvaltning skapa löpande avkastning även på den del av Tractions kapital som inte sysselsätts i de aktiva innehaven. Storleken på de totala finansiella placeringarna beror således på hur stor del av kapitalet som vid ett givet tillfälle är investerat i aktiva innehav. De finansiella placeringarna utvärderas löpande och har i snitt en kortare investeringshorisont än aktiva innehav.

En aktieinvestering som inledningsvis klassificeras som finansiell placering kan över tid utvecklas till ett aktivt noterat innehav. Genom att som mindre ägare följa bolag över tid ges vi bättre möjligheter att utvärdera såväl affärsmodeller som företagsledningar.

En stor del av de finansiella placeringarna består av likvida innehav som snabbt kan säljas. Detta är viktigt för att behålla flexibiliteten att med kort varsel kunna stödja befintliga aktiva innehav, investera i nya aktiva innehav samt delta i garantikonsortium inför nyemissioner eller andra refinansieringssituationer.

 

Garanterad emission

Traction har under många år medverkat som garant av publika emissioner. Det har skett i en rad olika situationer, till exempel vid aktiespridning i ”private placements”, vid börsintroduktioner, för att finansiera förvärv och expansion, ersätta förfallande lån eller för att rädda bolaget undan obestånd, samt för att stärka balansräkningen i största allmänhet.

• Traction har utfärdat garantier för bolag där vi redan är delägare, där vi avsett att bli delägare eller enbart för att säkerställa själva emissionen. Vi har ibland varit ensamma garanter och ibland ingått i garantikonsortier.
• Traction har också engagerats i kompletterande kring tjänster exempelvis som långivare tills bolaget fullföljt emissionen.
• Närliggande tjänster till emissionerna har varit att teckna i en riktad emission, utan företrädesrätt, eller att köpa någon större delägares aktiepost.
• Traction ser detta som en finansiell tjänst men är också beredd att bli en långsiktig ägare.

Traction har genom åren deltagit i dryga 30-tal garantikonsortier.