Innehav

Aktiva Noterade Innehav

Traction är en aktiv storägare i ett antal mindre och medelstora noterade bolag. Vi investerar i företag där vi ser en betydande omvärderingspotential och där riskerna är hanterbara. Andra affärer i noterade företag kan innebära att vi garanterar nyemissioner i företag som har behov av nytt kapital och där vi ser möjligheter till god avkastning. I några av nedanstående företag har Traction varit delägare innan de blev publikt noterade och vi deltog aktivt i deras respektive noteringsprocesser. Traction har en ägarandel överstigande 10% i samtliga nedanstående bolag. I Waterman Group är Traction dock inte representerat i styrelsen.

BE Group

Öppna i nytt fönster

BE Group är ett av Europas ledande handels- och serviceföretag inom stål och andra metaller. BE Group erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium. Genom stora inköp från marknadens stålproducenter blir BE Group en attraktiv samarbetspartner för koncernens cirka 10 000 kunder, som främst återfinns inom bygg- och verkstadsindustrin. BE Group har knappt 800 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö.

En europeisk stålmarknad präglad av överutbud och fallande stålpriser har fortsatt att påverka BE Groups lönsamhet negativt. Därför tvingades bolaget under andra kvartalet 2015, för andra gången på lika många år, att göra en företrädesemission för att stärka den finansiella ställningen. Traction var med och garanterade emissionen samt tecknade för sin ägarandel. Emissionen om 260 Mkr övertecknades och några garantier behövde inte tas ianspråk.

Under året rekryterades Anders Martinsson som ny VD och Tractions VD övertog ordförandeskapet i bolaget. Tractions ambition är att långsiktigt medverka till att stärka BE Groups lönsamhet som under de senaste åren inte har varit tillfredsställande. BE Group är sedan november 2006 noterat på NASDAQ Stockholm.

Drillcon

Öppna i nytt fönster

Drillcon är Europas största företag inom kärnborrning och en stor raiseborrningsentreprenör. Bolagets marknad utgörs av kunder inom den europeiska gruv- och anläggningsindustrin. Den huvudsakliga verksamheten drivs idag genom dotterbolag i Sverige, Portugal, Spanien och Norge. Från dessa dotterbolag utför bolaget tjänster till kunder i ett flertal europeiska länder. I Sverige levererar Drillcon borrtjänster till bl.a. Boliden, LKAB och Lundin Mining. Kärnborrning används för att ta materialprover i berg och kan även användas för betongförstärkning, medan raiseborrning är en metod för att borra schakt i berg, bland annat för ventilation och gruvhissar. Som komplement till dessa affärsområden erbjuds även geoteknisk service som omfattar ingenjörstjänster inom mätning, analys och kartläggning av berggrunden och dess egenskaper. Drillcon Iberia är basen för Drillcons raiseborrningsverksamhet. Den huvudsakliga verksamheten för Drillcon i Norden är kärnborrning och geoteknisk service. Drillcon har varit i branschen sedan 1963 och har huvudkontor i Nora. Under 2015 avvecklades dotterbolaget i Finland. Vid årsstämman 2016 tillträder Patrik Rylander som ny vd.

Traction är delägare i Drillcon sedan hösten 2008 och ägandet ökade väsentligt i och med ett budpliktsbud 2013. Drillcon är listat på NASDAQ Stockholm, First North.

Duroc

Öppna i nytt fönster

Duroc är en industrigrupp som äger industri- och industrihandelsverksamheter inom en rad olika branscher. Koncernens verksamhet bedrivs i dotterbolag inom affärsområdena Industrihandel och Industri. Till Industrihandel hör dotterbolaget Duroc Machine Tool AB som säljer verktygsmaskiner med tillhörande produkter och service. Till affärsområdet Industri hör Duroc Rail AB, Duroc Laser Coating AB och Duroc Special Steel AB. Genom dessa dotterbolag tillhandahåller koncernen bland annat komponenter baserade på laserytbehandlingsteknik, samt ultrahöghållfast stål, respektive utför underhåll av järn-vägshjul. Dotterbolagen har verksamheter i Sverige, N-orge, Danmar-k, Estland, och Lettland. Duroc är noterat på NASDAQ Stockholm. Som ett led i renodlingen av Duroc avyttrades dotterbolagen i Micorkoncernen under 2015 vilka producerar och säljer sågklingor till träindustrin. Under våren 2016 tillträdde John Häger som ny vd för bolaget.

Hifab Group

Öppna i nytt fönster

Hifab Group är en av Sveriges ledande koncerner inom projektledning, med över 65 års erfarenhet inom fastighetsbranschen och alla dess discipliner. Fördelade på 10 kontor i Sverige och tre dotterbolag utomlands har koncernen cirka 400 anställda. Hifab tillhandahåller projektledning och rådgivning inom hus & industri, transport & infrastruktur, miljö & energi samt processteknik, och i projekten finns det alltid ett fokus på hållbarhet. Hifab har ett betydande internationellt engagemang och är delaktig i ett flertal utvecklingsprojekt i ett 20-tal länder. Internationella projekt svarar för 20% av koncernens omsättning. Hifab är listat på NASDAQ Stockholm, First North.

Moderbolaget, Hifab Group, förlorade oväntat i oktober 2015 en rättsprövning i Svea Hovrätt relaterad till ett tidigare dotterbolag och ålades att betala 68 Mkr till konkursboet. Hifab har överklagat domen och sökt prövningstillstånd i Högsta Domstolen. Trots överklagan till Högsta Domstolen tvingades Hifab betala in det utdömda beloppet redan under fjärde kvartalet. Av den anledningen tvingades bolaget genomföra en företrädesemission på cirka 53 Mkr där Traction tecknade och betalade sin andel samt garanterade resterande emissionsbelopp. Under inledningen av 2016 stod det klart att emissionen övertecknades och Tractions garanti inte behövde tas i anspråk.

Den 1 mars 2016 tillträdde Patrik Schelin som ny VD.

Nilörngruppen

Öppna i nytt fönster

Nilörngruppen är en internationell koncern, grundad 1977, som tillför varumärken mervärde genom branding och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer till kunder framförallt inom mode- och konfektionsindustrin. Kunderna kan förenklat kategoriseras som varumärkesägare och kedjeföretag. Nilörn strävar efter att öka kundernas konkurrensförmåga genom att erbjuda tjänster som täcker alla designresurser inklusive ett logistiksystem som garanterar pålitliga och korta leveranstider.

Nilörngruppen är en av Europas ledande aktörer med en omsättning om 540 Mkr. Nilörn levererar över 1 miljard etiketter per år av olika storlekar och typ. Nilörngruppen finns representerat med dotterbolag i elva länder; Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Storbritannien, Portugal, Hongkong, Indien, Turkiet, Bangladesh samt Kina, och cirka 80% av omsättningen sker utanför Norden. Därutöver verkar Nilörn i Schweiz/Österrike och sedan en kortare tid i Italien. Nilörn har etablerade logistikcentra på de viktiga platserna Hong Kong, Turkiet, Indien, Bangladesh, Kina och Pakistan. Koncernen har egen produktion av tryckta etiketter i England, Turkiet, Indien, Hong Kong och Shanghai samt produktion av vävda och tryckta etiketter i Portugal. Bolaget planerar även att etablera egen produktion i Bangladesh.

Nilörn tillämpar mottot ”maximal kundtillfredsställelse”. Hela företagsstrukturen bygger på detta centrala tema, som ligger till grund för all verksamhet inom Nilörngruppen, från design till tillverkning, försäljning, logistik och service.

Sedan Traction köpte ut Nilörn från börsen 2009 har bolaget utvecklats starkt och har i dagsläget en god lönsamhet. Den 12 juni 2015 noterades Nilörn på Nasdaq First North i Stockholm i en process där Traction sålde ungefär halva innehavet. I och med noteringen förbättrades likviditeten i aktien till fördel för det hundratal mindre aktieägare som har kvarstått sedan förra gången bolaget var börsnoterat. Tractions avsikt är att vara kvar som en långsiktig aktiv ägare vilket också underströks i och med att Traction under hösten förvärvade samtliga utestående A-aktier varigenom ägandet ökade till 66% räknat i antalet röster.

 

OEM International

Öppna i nytt fönster

OEM International är en av Europas ledande teknikhandels-koncerner inom industriella komponenter och system. Totalt säljer koncernen till över 20 000 kunder på utvalda marknader i norra, centrala och östra Europa. OEM erbjuder ett brett och djupt sortiment som omfattar fler än 25 000 produkter från cirka 300 ledande och specialiserade leverantörer inom elkomponenter, flödesteknik, motorer och transmissioner, kullager och tätningar, apparatkomponenter samt belysning.

Genom att ha en väl utvecklad lokal marknadsorganisation och effektiv logistik så utgör OEM ett bättre alternativ för leverantörerna än egna säljbolag. OEM bidrar med hög kunskap och service och marknadsför produkterna utifrån respektive marknads specifika förutsättningar. Därtill anpassas sortimentet till varje enskild marknad och den lokala organisationen har till uppgift att kontinuerligt söka efter nya produkter för att ytterligare öka konkurrenskraften i kunderbjudandet. Under 2015 utvecklades OEM väldigt starkt med en försäljningstillväxt på 18% och tillväxt i nettoresultatet på 27%.

Traction har varit storägare i OEM sedan slutet av 2009 och är engagerat i styrelsen sedan våren 2010. OEM International är noterat på NASDAQ Stockholm.

Softronic

Öppna i nytt fönster

Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Softronic har en helhetssyn på förändring som innebär att bolaget kan stödja kunderna inom allt från strategi till struktur inklusive organisation, processer och IT. Kunderna är främst medelstora och större företag samt organisationer i Sverige. Kundrelationerna präglas av långsiktighet och bolagets samarbeten sträcker sig ofta 10-20 år tillbaka i tiden. Softronic grundades 1984 av Anders Eriksson som fortfarande är bolagets VD och röstmässigt största ägare. Softronic har cirka 500 anställda varav merparten i Stockholm. Bolaget är dessutom representerat i Göteborg, Malmö, Sundsvall, Arjeplog, Överkalix och i Danmark. Softronic är noterat på NASDAQ Stockholm.

Softronic utvecklades starkt under 2015 och rörelseresultatet ökade till 38 Mkr jämfört med 25 Mkr 2014. Omsättningen ökade med 12%.

Waterman

Öppna i nytt fönster

Waterman Group är ett teknikkonsultbolag grundat 1952 med huvudkontor i London. 90% av Watermans försäljning sker i London-området men bolaget har även dotterbolag i Australien, Irland och Polen. Waterman utför tjänster främst inom sektorerna fastighet, infrastruktur, miljö och energi. Traction har varit delägare i Waterman sedan 2013.

Under de senaste åren har bolaget fokuserat på att geografiskt renodla verksamheten och avyttrat/stängt ned förlustbringande verksamheter. Den geografiska renodlingen, tillsammans med en god efterfrågan i Storbritannien, har medfört att Waterman de senaste året har redovisat en god vinsttillväxt. Waterman är noterat på Londonbörsen.

Aktiva Onoterade Innehav

Tractions aktiva onoterade innehav består både av hel- och majoritetsägda företag såväl som minoritetsägda företag. I de minoritetsägda företagen samarbetar vi med entreprenörer och andra aktiva delägare. Affärsidén är att som en aktiv kompanjon utveckla framgångsrika företag. De majoritetsägda företagen har vanligtvis varit ”turnaround” projekt, rekonstruktioner, ledningsutköp eller liknande. Traction har genom åren medverkat till att börsnotera flera onoterade företag.

Ankarsrum Motors

Öppna i nytt fönster

Ankarsrum Motors utvecklar och tillverkar elmotorer, samt tillhörande komponenter och produkter där en elmotoringår. Huvuddelen av Ankarsrum Motors kunder finns inom industrin i USA och Europa. Verksamheten är uppdelad i DC-motorer, universalmotorer samt köksprodukter.

Inom DC-motorer och segmentet svetstrådsmatare är Ankarsrum Motors idag den ledande fristående producenten i världen till ett stort antal kunder. Produktionen präglas av kundanpassade lösningar där det ställs höga krav på kvalitet och pålitlighet. Andra köpare av DC-motorer finns bl.a. inom vårdsektorn, jordbruksmaskiner och övrig industri. Bolaget har utvecklat en modulär och kostnadseffektiv motor som vinner mark inom nya segment och applikationer.

Inom universalmotorer har Ankarsrum en stark ställning mot kunder som tillverkar hushållsmaskiner med höga krav på kvalitet och livslängd. Bolaget tar ofta ett integrerat utvecklingsansvar för produkter i nära samarbete med kunden. I linje med hälsotrenden och ökat antal hushållsmaskiner växer Ankarsrum Motors med sina kunder. Bolaget tillverkar bl.a. den klassiska svenska hushållsassistenten Assistent Original™, som varit i produktion sedan 1940, och därutöver motorer till andra internationella ledande hushållsmaskintillverkare.

Ankarsrum Motors har goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Ankarsrum Motors har en högt driven automatisering av produktionen och bolaget investerar i samarbete med sina kunder i anpassningar till tystare, driftsäkrare och vibrationsfria elmotorer.

Ankarsrum Kitchen

Öppna i nytt fönster

Ankarsrum Kitchen är ett bolag som marknadsför och säljer hushållsmaskinen Assistent Original™ från Ankarsrum.Assistent Original är en svensk klassiker från 1940. Maskinrättigheterna övertogs av Ankarsrum Kitchen från Electrolux år 2009 och maskinen tillverkas och monteras av Ankarsrum Motors. Sedan 2014 äger bolaget varumärket Assistent Original™. Bolaget har en stark etablerad försäljning på den svenska hemmamarknaden och exportförsäljning via distributörer. Assistent Original säljs förutom i de nordiska länderna även till bl.a. Tyskland, England, USA och flera länder i Asien. Antalet distributörer ökar för varje år. I Sverige säljs nästan hälften av hushållsmaskinerna via näthandeln.

 

Ankarsrum Die Casting

Öppna i nytt fönster

Ankarsrum Die Casting tillverkar och säljer högkvalitativt pressgjutgods i aluminium, främst till underleverantörer inom fordonsindustrin i Europa. Bolaget är nischat på tillverkning av gjutgods i stora serier som kräver hög precision, hög grad av renhet och som är nästintill porfria. Komponenterna ingår ofta i avancerade system som t.ex. styrning av växellådor, elektronisk kylning av bilmotorer och airbags mm. Gjutmaskinerna arbetar med låskrafter mellan 400 och 880 ton där skäggning och blästring sker i ett automatiserat produktionsflöde. Efterbearbetningen sker i effektiva automatiserade bearbetnings-och tvättceller. Fordonsindustrin ställer höga krav på kvalitet, effektiva processer och leveranssäkerhet. Försäljning sker till både europeiska och svenska marknader.

Ankarsrum Die Casting har under året fasat ut flera avvecklade artiklar vilket minskat beläggningen och resulterat i omställningskostnader samtidigt som ledningen arbetat aktivt med nykundsbearbetning. Under året har flera nya artiklar tillkommit som kommer att produktionssättas under 2016 och 2017. Detta har skapat förutsättningar för lönsamhet i ett lite längre tidsperspektiv.

Banking Automation Ltd.

Öppna i nytt fönster

Banking Automation är ett brittiskt företag som utvecklar, konstruerar och distribuerar insättningsmaskiner samt betalningsautomater, växlingsautomater främst för banker men även till transportföretag, shoppingcentra och liknande. Maskinerna placeras såväl fristående inne i banklokalen som genom väggen ut till gatan eller i en obemannad banklokal. Banking Automation grundades 1984 och har en installerad bas av över 10 000 enheter hos kunder som inkluderar ett flertal ledande banker och finansinstitut i ett trettiotal länder i världen. Bland Banking Automations kunder i Storbritannien kan nämnas Barclays, HSBC, NatWest jämte ett växande antal kommuner, Magistrates Courts och allmännyttiga företag. Försäljningen sker via ett väl utbyggt agentnät.

Eitech Holding

Öppna i nytt fönster

Eitech Holding AB är ett nybildat bolag som har skapats i samband med utköpet av Goodtech Intressenter, namnändrat till Eitech, ur Goodtech ASA. Eitech omsätter omkring 2 miljarder kr med 1 200 medarbetare spridda på ett 30-tal orter från Kiruna i norr till Malmö i söder. Bolaget erbjuder ett brett tjänste- och produktutbud inom tekniska installationer där el, infrastruktur och industri utgör de stora segmenten.

Ursprunget till Eitech går tillbaka till 1994 då Rolf Tannergård startade det tekniska installationsbolaget El & Industrimontage Svenska AB (EIAB) genom förvärvet av Siemens Montage norrlandsverksamhet. EIAB noterades på Aktietorget 2001, och Traction kom att bli delägare i EIAB, innan Rolf Tannergård tillsammans med personalen köpte ut bolaget 2007. 2010 slogs EIAB ihop med Goodtech ASA där verksamheten samlades i Goodtech Intressenter-koncernen.

Recco Holding

Öppna i nytt fönster

Recco Holding äger genom helägt dotterbolag RECCO vilket är ett räddningssystem som används av mer än 700 räddningsorganisationer, bergsräddningstjänster och helikopterbolag i världen för att hitta lavinoffer. Systemet är tvådelat och består av RECCO-detektorer som används av organiserade räddningsgrupper och RECCO-reflektorer vilka är inbyggda i skidutrustningen såsom i kläder, hjälmar och pjäxor. RECCO bygger på en radarteknik som möjliggör en snabb och exakt lokalisering av en person som bär en RECCO-reflektor. Reflektorerna är helt passiva och kräver varken batteri eller kunskap för att användas. RECCO-systemet är avsett för organiserad räddning och är inte ett alternativ utan ett komplement till användandet av sökutrustning som möjliggör kamraträddning.

Genom att RECCO-systemet möjliggör en snabbare sökinsats, så ges skid- och snowboardåkare som hamnat i en lavin en ytterligare chans att bli räddade i tid. RECCO- systemet finns etablerat på samtliga skidorter av dignitet i världen.

Sigicom

Öppna i nytt fönster

Sigicom är Nordens ledande leverantör av fältmätsystem för obemannad övervakning av vibrationer, buller och andra miljöstörningar, samt maskinövervakning av vibrationer på exempelvis fläktar, pumpar, motorer och kompressorer. Fältmätsystemen övervakar bygg- och anläggningsarbeten, gruvor, bergtäkter samt väg- och tågtrafik. Sigicom säljer sina mätsystem och tjänster på en global marknad. Exporten står för huvuddelen av omsättningen och den fortsätter att öka. Stora marknader för Sigicom är USA, England och övriga Norden.

Bolaget har utvecklat marknadens mest innovativa kompletta fältmätsystem från sensor till webpresentation och rapport. För Sigicoms kunder innebär det en enkel installation, automatiserade mätningar och en kostnadseffektiv övervakning. Sensorerna mäter kontinuerligt vad som händer och kan triggas av en viss störning och registrera detaljerade signalförlopp, ge valda mätmottagare alarm, samt styras remote. En rad olika miljöpåverkande parametrar kan mätas som t.ex. vibration, ljud, buller, luftstötvågor, rörelser, sprickbildning, lutning m.m. Mätinstrumenten tål tuffa miljöer och har mycket hög noggrannhet.

Sigicom erbjuder förutom webbaserade applikationsprogram även support, service och regelbunden kalibrering.

Finansiella Placeringar

Tractions investeringar, utöver aktiva innehav, klassificeras som finansiella placeringar. Dessa kan utgöras av t.ex. aktier, företagsobligationer och certifikat. Sammansättningen av olika tillgångsslag styrs till stor del beroende på rådande marknadsförutsättningar.

Syftet med de finansiella placeringarna är, till skillnad från de aktiva innehaven, inte att skapa värde genom aktivt ägande. Snarare är målet att genom mer traditionell förvaltning skapa löpande avkastning även på den del av Tractions kapital som inte sysselsätts i de aktiva innehaven.  Storleken på de totala finansiella placeringarna beror således på hur stor del av substansvärdet som vid ett givet tillfälle är investerat i aktiva innehav. De finansiella placeringarna utvärderas löpande och har i snitt en kortare investeringshorisont än aktiva innehav.

En aktieinvestering som inledningsvis klassificeras som finansiell placering kan över tid utvecklas till ett aktivt noterat innehav. Genom att som mindre ägare följa bolag över tid ges vi bättre möjligheter att utvärdera såväl affärsmodeller som företagsledningar.

En stor del av de finansiella placeringarna består av likvida innehav som snabbt kan säljas. Detta är viktigt för att behålla flexibiliteten att med kort varsel kunna stödja befintliga aktiva innehav, investera i nya aktiva innehav samt delta i garanti-konsortium inför nyemissioner.

Garanterad emission

Traction har under många år medverkat som garant av publika emissioner. Det har skett i en rad olika situationer, till exempel vid aktiespridning i ”private placements”, vid börsintroduktioner, för att finansiera förvärv och expansion, ersätta förfallande lån eller för att rädda bolaget undan obestånd, samt för att stärka balansräkningen i största allmänhet.

• Traction har utfärdat garantier för bolag där vi redan är delägare, där vi avsett att bli delägare eller enbart för att säkerställa själva emissionen. Vi har ibland varit ensamma garanter och ibland ingått i garantikonsortier.
• Traction har också engagerats i kompletterande kring tjänster exempelvis som långivare tills bolaget fullföljt emissionen.
• Närliggande tjänster till emissionerna har varit att teckna i en riktad emission, utan företrädesrätt, eller att köpa någon större delägares aktiepost.
• Traction ser detta som en finansiell tjänst men är också beredd att bli en långsiktig ägare.

Traction har genom åren deltagit i dryga 30-tal garantikonsortier varav under de senaste två åren kan nämnas Amasten Holding, BE Group och Vardia Insurance Group.