Innehav

Aktiva Noterade Innehav

Traction är en aktiv storägare i ett antal mindre och medelstora noterade bolag. Vi investerar i företag där vi ser en betydande omvärderingspotential och där riskerna är hanterbara. Andra affärer i noterade företag kan innebära att vi garanterar nyemissioner i företag som har behov av nytt kapital och där vi ser möjligheter till god avkastning. I några av nedanstående företag har Traction varit delägare innan de blev publikt noterade och vi deltog aktivt i deras respektive noteringsprocesser. Nedanstående bolag avser bolag där Traction har en ägarandel överstigande 10 procent eller bolag där Traction har en aktiv roll genom att vara representerade i styrelsen.

BE Group

Öppna i nytt fönster

BE Group är ett handels- och serviceföretag inom stål- och metallbranschen. Bolagets cirka 10 000 kunder finns framför allt inom verkstads- och byggindustrin i Sverige, Finland och Baltikum, där BE Group är en av marknadens ledande leverantörer. Med gedigen kompetens och effektiva processer inom inköp, logistik och enklare produktion erbjuder BE Group lagerförsäljning, produktionsservice och direktleveranser utifrån deras specifika behov av stål- och metallprodukter. BE Group har drygt 700 anställda och omsatte 3,9 miljarder kronor under 2016. Huvudkontoret ligger i Malmö.

Ny VD tillsattes under 2015 och 2016 har präglats av omfattande aktiviteter för att förbättra bolagets lönsamhet som de senaste åren inte har varit tillfredsställande. Orsaken till den svaga lönsamheten beror till viss del på en allmänt svag stålmarknad med fallande priser och svagare efterfrågan. Men huvudskälet till den svaga utvecklingen beror på ett historiskt arv av ett flertal historiska felsatsningar kombinerat med svag affärsmässighet. Med flera nya chefsrekryteringar och tydligare affärsfokus samt, inte minst, bättre marknadsförutsättningar finns förutsättningar för en stabilare utveckling framöver. Under 2016 förbättrades det underliggande rörelseresultatet från 22 till 33 Mkr och BE Groups aktiekurs steg med 40 procent. Traction har varit engagerad i bolagets styrelse sedan 2012 och sedan 2015 är Tractions VD också ordförande. BE Group är sedan november 2006 noterat på NASDAQ Stockholm.

Drillcon

Öppna i nytt fönster

Drillcon är Europas största företag inom kärnborrning och en stor raiseborrningsentreprenör. Bolagets marknad utgörs av kunder inom gruv- och anläggningsindustrin. Den huvudsakliga verksamheten drivs idag genom dotterbolag i Sverige, Portugal, Spanien och Norge. 2016 startade Drillcon verksamhet i Sydamerika med etablering i Chile. Genom dessa dotterbolag utför Drillcon tjänster till kunder i ett flertal länder. I Sverige levererar Drillcon borrtjänster till bl.a. Boliden, LKAB och Lundin Mining. Kärnborrning används för att ta materialprover i berg och kan även användas för betongförstärkning, medan raiseborrning är en metod för att borra schakt i berg, bland annat för ventilation och gruvhissar. Hela erbjudandet tillhandhålls på samtliga marknader. Drillcon har varit i branschen sedan 1963 och har huvudkontor i Nora. Vid årsstämman 2016 tillträdde Patrik Rylander som VD.

Traction är delägare i Drillcon sedan hösten 2008 och ökade väsentligt ägarandelen 2013 till över 50 procent av aktierna. Drillcon är listat på NASDAQ Stockholm, First North.

Duroc

Öppna i nytt fönster

Duroc är en industrigrupp som äger industri- och industrihandelsverksamheter inom en rad olika branscher. Koncernens verksamhet bedrivs i dotterbolag inom affärsområdena industrihandel och industri. Duroc har genomgått en omfattande omstrukturering de senaste åren då olönsamma dotterbolag har sålts av eller avvecklats. Kvar är nu två affärsområden: industri (Duroc Rail och Duroc Laser Coating) samt industrihandel (Duroc Machine Tool). Duroc Rail står för merparten av intäkterna inom affärsområdet industri och har historiskt uppvisat stabil försäljning och god lönsamhet. Inom Duroc Machine Tool finns goda förutsättningar för såväl marginalförbättring som organisk och förvärvsdriven tillväxt. Duroc är verksamt i Sverige, Norge, Danmark, Estland och Lettland. John Häger tillträdde som ny VD för Duroc 2016. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.

Duroc förvärvade International Fibres Group AB (”IFG”) efter beslut från stämman den 15 februari 2017. IFG tillverkar cirka 110 000 ton fibrer och garn per år i sina dotterbolag i USA, Storbritannien, Österrike och Belgien. Fibern används för en mängd applikationer av industriella köpare inom t.ex. bil-och textilindustrin. Säljare av IFG är Peter Gyllenhammar AB (”PGAB”). Förvärvet betalades i sin helhet med 31 671 100 nyemitterade aktier i Duroc. PGAB ägde före affären 18 procent av aktierna i Duroc och blev genom affärens genomförande initialt ägare till 85 procent av aktiekapitalet och rösterna i det utvidgade Duroc. I samband med affären förvärvade Traction 1 825 000 aktier i Duroc från PGAB, vartefter Tractions ägande i Duroc uppgår till 9,81 procent och PGABs till 79,5 procent.

Hifab Group

Öppna i nytt fönster

Hifab Group är en av Sveriges ledande koncerner inom projektledning, med över 65 års erfarenhet inom fastighetsbranschen och alla dess discipliner. Hifab tillhandahåller projektledning och rådgivning inom hus & industri, transport & infrastruktur, miljö & energi samt processteknik, och i projekten finns det alltid ett fokus på hållbarhet. Hifab har ett betydande internationellt engagemang och är delaktig i ett flertal utvecklingsprojekt i ett 20-tal länder. Hifab har cirka 320 anställda, vilket är en väsentlig minskning jämfört med föregående år. Detta till följd av att utlandsverksamheten har bromsats upp under senare delen av 2016 med anledning av senarelagda projektstarter och upphandlingar i vissa uppdrag. Framöver bedöms dock utlandsmarknaden som fortsatt stark och stabil.

Verksamheten har under de senaste åren marknadsanpassats genom ökad effektivitet och målinriktat marknadsarbete, vilket bidragit till en betydande resultatförbättring. Omsättningen ökade till 475 Mkr, tidigare 444 Mkr och rörelseresultatet uppgick till 8,8 (-4,4) Mkr. Hifab är listat på NASDAQ Stockholm, First North. Den 1 mars 2016 tillträdde Patrik Schelin som ny VD.

Nilörngruppen

Öppna i nytt fönster

Nilörngruppen är en internationell koncern, grundad 1977, som tillför varumärken mervärde genom branding och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer till kunder framförallt inom mode- och konfektionsindustrin. Kunderna kan förenklat kategoriseras som varumärkesägare och kedjeföretag. Nilörngruppen strävar efter att öka kundernas konkurrensförmåga genom att erbjuda tjänster som täcker alla designresurser inklusive ett logistiksystem som garanterar pålitliga och korta leveranstider.

Nilörngruppen är en av Europas ledande aktörer med en omsättning om 610 Mkr. Nilörngruppen levererar över 1 miljard etiketter per år av olika storlekar och typ. Nilörngruppen finns representerat med dotterbolag i tolv länder; Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Storbritannien, Portugal, Hongkong, Indien, Turkiet, Bangladesh, Pakistan samt Kina, och cirka 80 procent av omsättningen sker utanför Norden. Därutöver verkar Nilörngruppen i Schweiz, Österrike och Italien. Nilörngruppen har etablerade logistikcentra på de viktiga platserna Hong Kong, Turkiet, Indien, Bangladesh, Kina och Pakistan. Koncernen har egen produktion av tryckta etiketter i England, Turkiet, Indien och Hong Kong samt produktion av vävda och tryckta etiketter i Portugal.

Sedan Traction köpte ut Nilörngruppen från börsen 2009 har bolaget utvecklats starkt och har i dagsläget en god lönsamhet. I juni 2015 noterades Nilörn på Nasdaq First North i Stockholm. Efter en stark kursutveckling under 2016 och i syfte att öka ägarbasen och långsiktigt förbättra likviditeten i aktien minskade Traction ägandet till 31 procent av kapitalet och 61 procent av rösterna i samband med försäljning av aktier för 79 Mkr. Nilörngruppen är fortsatt Tractions största enskilda innehav, vilket per årsskiftet svarade för 11 procent av tillgångsmassan.

 

OEM International

Öppna i nytt fönster

OEM International är en av Europas ledande teknikhandelskoncerner inom industriella komponenter och system. Totalt säljer koncernen till över 25 000 kunder på utvalda marknader i norra, centrala och östra Europa. OEM erbjuder ett brett och djupt sortiment som omfattar fler än 50 000 produkter från cirka 300 ledande och specialiserade leverantörer inom elkomponenter, flödesteknik, motorer och transmissioner, kullager och tätningar, apparatkomponenter samt belysning.

Genom att ha en väl utvecklad lokal marknadsorganisation och effektiv logistik utgör OEM ett bättre alternativ för leverantörerna än egna säljbolag. OEM bidrar med hög kunskap och service och marknadsför produkterna utifrån respektive marknads specifika förutsättningar. Därtill anpassas sortimentet till varje enskild marknad och den lokala organisationen har till uppgift att kontinuerligt söka efter nya produkter och företag för att ytterligare öka konkurrenskraften i kunderbjudandet. 2016 är ytterligare ett starkt år för bolaget där rörelseresultatet ökade med 13% till 259 Mkr, trots utmanande jämförelsetal med 2015.

Traction har varit storägare i OEM sedan slutet av 2009 och är engagerat i styrelsen sedan våren 2010. OEM International är noterat på NASDAQ Stockholm.

Softronic

Öppna i nytt fönster

Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Softronic har en helhetssyn på förändring som innebär att bolaget kan stödja kunderna inom allt från strategi till struktur inklusive organisation, processer och IT. Kunderna är främst medelstora och större företag samt organisationer i Sverige. Kundrelationerna präglas av långsiktighet och bolagets samarbeten sträcker sig ofta 10-20 år tillbaka i tiden. Ett exempel på Softronics erbjudande är antipenningtvättstjänsten CM1 där över 100 kunder, exempelvis Finansinspektionen, Swedbank och Skandiabanken får hjälp med att övervaka och identifiera transaktioner som kan vara förknippade med kriminell verksamhet och terrorism. Inom CM1 granskas dagligen över 600 miljoner transaktioner. Softronic grundades 1984 av Anders Eriksson som fortfarande är bolagets VD och röstmässigt största ägare. Under 2016 minskade antalet anställda till cirka 450 (500) medan omsättningen ökade med 2 procent. Detta till följd av att omsättningen inom Softronic inte längre är en direkt funktion av antalet anställda utan mer kopplade till kundåtaganden med andra ingående komponenter förutom debiterbara timmar. Rörelseresultatet ökade till 42 (38) Mkr. Merparten av Softronics anställda är representerade i Stockholm. Bolaget är även verksamt i Göteborg, Malmö, Sundsvall, Arjeplog, Överkalix och i Danmark. Softronic är noterat på NASDAQ Stockholm.

Aktiva Onoterade Innehav

Tractions aktiva onoterade innehav består både av hel- och majoritetsägda företag såväl som minoritetsägda företag. I de minoritetsägda företagen samarbetar vi med entreprenörer och andra aktiva delägare. Affärsidén är att som en aktiv kompanjon utveckla framgångsrika företag. De majoritetsägda företagen har vanligtvis varit ”turnaround” projekt, rekonstruktioner, ledningsutköp eller liknande. Traction har genom åren medverkat till att börsnotera flera onoterade företag.

Ankarsrum Motors

Öppna i nytt fönster

Ankarsrum Motors utvecklar och tillverkar elmotorer, samt tillhörande komponenter och produkter där en elmotor ingår. Huvuddelen av Ankarsrum Motors kunder finns inom industrin i USA och Europa. Verksamheten är uppdelad i DC-motorer, universalmotorer samt köksprodukter.

Inom DC-motorer och segmentet svetstrådsmatare är Ankarsrum Motors idag en av de ledande fristående producenterna i världen till ett stort antal kunder. Produktionen präglas av kundanpassade lösningar där det ställs höga krav på kvalitet och pålitlighet. Andra köpare av DC-motorer finns bl.a. inom vårdsektorn, jordbruksmaskiner och övrig industri. Bolaget tillhandahåller en modulär och kostnadseffektiv motor som tar marknadsandelar inom nya segment och applikationer.

Inom universalmotorer har Ankarsrum en stark ställning mot kunder som tillverkar hushållsmaskiner med höga krav på kvalitet och livslängd. Bolaget tar ofta ett integrerat utvecklingsansvar för produkter i nära samarbete med kunden. Bolaget tillverkar bl.a. den klassiska svenska hushållsassistenten Assistent Original™, som varit i produktion sedan 1940, och därutöver motorer till andra internationella ledande hushållsmaskintillverkare. Ankarsrum Motors har en högt driven automatisering av produktionen och bolaget investerar i samarbete med sina kunder i anpassningar till tystare, driftsäkrare och vibrationsfria elmotorer.

Ankarsrum Kitchen

Öppna i nytt fönster

Ankarsrum Kitchen är ett bolag som marknadsför och säljer hushållsmaskinen Assistent Original™ från Ankarsrum. Assistent Original är en svensk klassiker från 1940 och har uppdaterats många gånger sedan dess. Maskinen tillverkas och monteras av Ankarsrum Motors. Sedan 2014 äger bolaget varumärket Assistent Original™. Bolaget har en stark etablerad försäljning på den svenska hemmamarknaden och exportförsäljning via distributörer. Assistent Original säljs förutom i de nordiska länderna även till bl.a. Tyskland, England, USA och flera länder i Asien. Antalet distributörer ökar för varje år. I Sverige säljs nästan hälften av hushållsmaskinerna via näthandeln.

Ankarsrum Die Casting

Öppna i nytt fönster

Ankarsrum Die Casting tillverkar och säljer högkvalitativt pressgjutgods i aluminium, främst till underleverantörer inom fordonsindustrin i Europa. Bolaget är nischat på tillverkning av gjutgods i stora serier som kräver hög precision, hög grad av renhet och som är nästintill porfria. Komponenterna ingår ofta i avancerade system som t.ex. styrning av växellådor, elektronisk kylning av bilmotorer och airbags mm. Gjutmaskinerna arbetar med låskrafter mellan 400 och 880 ton där skäggning och blästring sker i ett automatiserat produktionsflöde. Efterbearbetningen sker i effektiva automatiserade bearbetnings- och tvättceller. Fordonsindustrin ställer höga krav på kvalitet, effektiva processer och leveranssäkerhet. Försäljning sker till både europeiska och svenska kunder.

Ankarsrum Die Casting har fasat ut flera avvecklade artiklar under 2015 och 2016 vilket minskat beläggningen och resulterat i omställningskostnader samtidigt som ledningen arbetat aktivt med nykundsbearbetning. Under 2016 har flera nya artiklar tillkommit, för vilka volymerna förväntas öka under 2017 och 2018 i samband med att kundernas nya produktgenerationer lanseras och vinner volym i marknaden. Denna omläggning har skapat förutsättningar för lönsamhet i ett lite längre tidsperspektiv.

Recco Holding

Öppna i nytt fönster

Recco Holding äger genom helägt dotterbolag RECCO vilket är ett räddningssystem som används av mer än 700 räddningsorganisationer, bergsräddningstjänster och helikopterbolag i världen för att hitta lavinoffer. Systemet är tvådelat och består av RECCO-detektorer som används av organiserade räddningsgrupper och RECCO-reflektorer vilka är inbyggda i skidutrustningen såsom i kläder, hjälmar och pjäxor. RECCO bygger på en radarteknik som möjliggör en snabb och exakt lokalisering av en person som bär en RECCO-reflektor. Reflektorerna är helt passiva och kräver varken batteri eller kunskap för att användas. RECCO-systemet är avsett för organiserad räddning och är inte ett alternativ utan ett komplement till användandet av sökutrustning som möjliggör kamraträddning.

Genom att RECCO-systemet möjliggör en snabbare sökinsats, så ges skid- och snowboardåkare som hamnat i en lavin en ytterligare chans att bli räddade i tid. RECCO-systemet finns etablerat på samtliga skidorter av dignitet i världen.

Sigicom

Öppna i nytt fönster

Sigicom är Nordens ledande leverantör av fältmätsystem för obemannad övervakning av vibrationer, buller och andra miljöstörningar (exempelvis partiklar i luft). Fältmätsystemen övervakar bygg- och anläggningsarbeten, gruvor, bergtäkter samt väg- och tågtrafik. Sigicom säljer sina mätsystem och tjänster på en global marknad. Exporten står för huvuddelen av omsättningen och den fortsätter att öka. Stora marknader för Sigicom är USA, England och Norden.

Bolaget har utvecklat marknadens mest innovativa och kompletta fältmätsystem från sensor till webbpresentation och rapportering. För Sigicoms kunder innebär det en enkel installation, automatiserade mätningar och en kostnadseffektiv övervakning. Sensorerna mäter kontinuerligt vad som händer och kan triggas av en viss störning och kan då registrera detaljerade signalförlopp och ge valda användare larm. Mätinstrumenten tål tuffa miljöer och har mycket hög noggrannhet och tillförlitlighet.

Sigicom erbjuder förutom webbaserade applikationsprogram även support, service och regelbunden kalibrering. Sigicom har en ambitiös tillväxtagenda baserat på produktledarskap och internationalisering. Sigicom har investerat kraftigt i utveckling av en ny instrumentplattform. Denna lanseras 2017 och förväntningarna är höga. Sigicom är inne i en intensiv internationaliseringsfas. Under 2016 har verksamheten som är inriktad på fjärrövervakning av maskiner (t.ex. pumpar, fläktar, motorer och kompressorer) överförts till ett eget dotterbolag, Sigicom MCon AB för att genom ökat fokus tillvarata potentialen i marknaden.

Finansiella Placeringar

Tractions investeringar, utöver aktiva innehav, klassificeras som finansiella placeringar. Dessa utgörs huvudsakligen av aktier, företagsobligationer och certifikat. Sammansättningen av olika tillgångsslag styrs till stor del beroende på rådande marknadsförutsättningar.

Syftet med de finansiella placeringarna är, till skillnad från de aktiva innehaven, inte att skapa värde genom aktivt ägande. Snarare är målet att genom mer traditionell förvaltning skapa löpande avkastning även på den del av Tractions kapital som inte sysselsätts i de aktiva innehaven. Storleken på de totala finansiella placeringarna beror således på hur stor del av kapitalet som vid ett givet tillfälle är investerat i aktiva innehav. De finansiella placeringarna utvärderas löpande och har i snitt en kortare investeringshorisont än aktiva innehav.

En aktieinvestering som inledningsvis klassificeras som finansiell placering kan över tid utvecklas till ett aktivt noterat innehav. Genom att som mindre ägare följa bolag över tid ges vi bättre möjligheter att utvärdera såväl affärsmodeller som företagsledningar.

En stor del av de finansiella placeringarna består av likvida innehav som snabbt kan säljas. Detta är viktigt för att behålla flexibiliteten att med kort varsel kunna stödja befintliga aktiva innehav, investera i nya aktiva innehav samt delta i garantikonsortium inför nyemissioner.

Efter en skakig inledning på 2016 där de finansiella marknaderna påverkades negativt av konjunkturoro kopplad främst till den kinesiska ekonomin höjdes stämningsläget successivt under året. Tractions finansiella placeringar gynnades under 2016 av de starka marknaderna såväl som av ett gott placeringsurval.

Garanterad emission

Traction har under många år medverkat som garant av publika emissioner. Det har skett i en rad olika situationer, till exempel vid aktiespridning i ”private placements”, vid börsintroduktioner, för att finansiera förvärv och expansion, ersätta förfallande lån eller för att rädda bolaget undan obestånd, samt för att stärka balansräkningen i största allmänhet.

• Traction har utfärdat garantier för bolag där vi redan är delägare, där vi avsett att bli delägare eller enbart för att säkerställa själva emissionen. Vi har ibland varit ensamma garanter och ibland ingått i garantikonsortier.
• Traction har också engagerats i kompletterande kring tjänster exempelvis som långivare tills bolaget fullföljt emissionen.
• Närliggande tjänster till emissionerna har varit att teckna i en riktad emission, utan företrädesrätt, eller att köpa någon större delägares aktiepost.
• Traction ser detta som en finansiell tjänst men är också beredd att bli en långsiktig ägare.

Traction har genom åren deltagit i dryga 30-tal garantikonsortier varav under de senaste åren kan nämnas Amasten Holding, BE Group, Hifab Group, Vardia Insurance Group och Venue Retail Group.