Investor Relations

Aktien

Tractions B-aktie är sedan den 24 maj 2000 noterad på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm Mid Cap-lista, Reuterkod TRACb.ST. Dessförinnan, sedan juli 1997, var aktien föremål för handel på NGM:s aktielista.

 

Antal aktier

Antalet utgivna aktier i Traction uppgår till 1 800 000 av serie A och 14 200 000 aktier av serie B. Tractions innehav av egna aktier uppgår till 1 210 153 av serie B vilket motsvarar 7,6 % av antalet utgivna aktier i bolaget. Exklusive återköpta aktier uppgår antalet aktier till 14 789 847 st varav 1 800 000 av serie A och 12 989 847 av serie B.

Utdelningpolicy

Vår utgångspunkt är att utdelning och andra transfereringar av tillgångar till aktieägarna skall ske på ett skattemässigt effektivt sätt.

Traction är skattemässigt ett investmentbolag vilket bl.a. innebär att utdelning är avdragsgill mot ränteintäkter och den schablonintäkt som utgörs av 1,5% procent av bolagets förmögenhetsvärde vid årets ingång. Med nuvarande skatteregler anpassas utdelningen så att ingen skattekostnad uppstår i moderbolaget. Enligt nuvarande regler utgår ingen schablonintäkt på onoterade innehav och noterade innehav där röstandelen har överstigit 10 % vid ingången av räkenskapsåret.  Återköp av egna aktier sker när detta bedöms som attraktivt för aktieägarna.

Kalender

 

 • Delårsrapport januari-mars 2024: 2 maj 2024
 • Årsstämma 2024, kl 17.00 Stockholm: 2 maj 2024
 • Delårsrapport januari-juni 2024: 15 jul 2024
 • Delårsrapport januari-september 2024: 24 okt 2024
 • Bokslutskommuniké 2024: 13 feb 2025

För aktieägares initiativrätt till ärenden på stämman gäller Aktiebolagslagen 7:16

Rapportdatum för portföljbolag, se respektive bolags hemsida.

Finansiella Rapporter

Delårsrapporter

Bifogade filer

 • 24Q1
 • 23Q4
 • 23Q3
 • 23Q2
 • 23Q1
 • 22Q4
 • 22Q3
 • 22Q2
 • 22Q1
 • 21Q4
 • 21Q3
 • 21Q2
 • 21Q1
 • 20Q4
 • 20Q3
 • 20Q2
 • 20Q1
 • 19Q4
 • 19Q3
 • 19Q2
 • 19Q1
 • 18Q4
 • 18Q3
 • 18Q2
 • 18Q1
 • 17Q4
 • 17Q3
 • 17Q2
 • 17Q1
 • 16Q4
 • 16Q3
 • 16Q2
 • 16Q1
 • 20Q4

Årsredovisningar

Bifogat finns årsredovisningar att ladda ner från åren 1999 och framåt.

Bifogade filer

 • 2023 Årsberättelse
 • 2023 Årsredovisning
 • 2023 ESEF (traction-2023-12-31-sv)
 • 2022 Årsberättelse
 • 2022 Årsredovisning
 • 2022 ESEF (traction-2022-12-31-sv)
 • 2021 Årsberättelse
 • 2021 Årsredovisning
 • 2021 ESEF (traction-2021-12-31-sv)
 • 2020 Årsberättelse
 • 2020 Årsredovisning
 • 2019 Årsberättelse
 • 2019 Årsredovisning
 • 2018 Årsberättelse
 • 2018 Årsredovisning
 • 2017 Årsberättelse
 • 2017 Årsredovisning
 • 2016 Årsredovisning
 • 2016 Årsberättelse
 • 2015 Årsberättelse
 • 2015 Årsredovisning
 • 2014 Årsberättelse
 • 2014 Årsredovisning
 • 2013 Årsberättelse
 • 2013 Årsredovisning
 • 2012 Årsberättelse
 • 2012 Årsredovisning
 • 2011 Årsberättelse
 • 2011 Årsredovisning
 • 2010 Årsberättelse
 • 2010 Årsredovisning
 • 2009 Årsberättelse
 • 2009 Årsredovisning
 • 2008 Årsredovisning
 • 2008 Räkenskaper
 • 2007 Årsredovisning
 • 2006 Årsredovisning
 • 2006 Räkenskaper
 • 2005 Årsredovisning
 • 2005 Räkenskaper
 • 2004 Årsredovisning
 • 2022 Årsberättelse
 • 2003 Årsredovisning
 • 2002 Årsredovisning
 • 2001 Årsredovisning
 • 2000 Årsredovisning
 • 1999 Årsredovisning